Hóa 9 Hidrocacbon

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,445
5,222
1,049
27
Dưới tác dụng của nhiệt độ, 0,1 mol C4H10 tạo ra được hh A gồm C3H6, CH4, C2H4, C2H6. Cần bao nhiêu lít O2 (đktc) để đốt cháy hoàn toàn hh A?

Bảo toàn khối lượng => mC4H10 = mA
=> C4H10 cháy giống như A cháy
C4H10 + 6,5 O2 -> 4 CO2 + 5 H2O
0,1------------0,65
V O2 = 22,4*0,65 = 14,56
 
Top Bottom