Hóa 11 Hiđrocacbon ko no

Nguyễn Huy Vũ Dũng

Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
30 Tháng tám 2019
1,372
2,582
336
Hải Phòng
....
nCO2=0,27 mol;nH=2.nH2O=0,54mol
Có 0,27.12+0,54=3,78=mX
->X là hidrocacbon.Lại có nCO2=nH2O->X là anken
Gọi CTTQ của X là CnH2n ->Y là [tex]C_{n}H_{2n+1}Br[/tex]
Mà %C trong Y là 43,64% ->[tex]\frac{12.n}{14.n+1+80}=0,4364[/tex]
->n=6 -> X là C6H12
Vì X td HBr tạo 1 sp duy nhất ->X phải đối xứng -> có 3 ctct : CH3-CH2-CH=CH-CH2-CH3 (có đphh) và CH3-C(CH3)=C(CH3)-CH3 (không có đphh)
 
Top Bottom