Hóa 12 Định lượng 0,1N bằng HCl 0,1N (khc = 0,9256) hết 22,5ml. Tính khc của dung dịch amoniac?

thuyduongne113

Cựu TMod Hóa
Thành viên
26 Tháng tám 2021
1,366
1,655
216
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
Top Bottom