Ngoại ngữ Điền vào chỗ trống

Giản Dao

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng ba 2017
117
32
76
23
New York
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. I have always admired my father for all the work he does. LOOKED

I have always _____________ my father for all the work he does.

2. “Do you realize how late it is?” Bob asked his wife. IF

Bob asked his wife ____________ it was.

3. Matt seems to be naturally good at playing the piano. TALENT

Matt seems to _____________ playing the piano.

4. The Simpson twins both look exactly the same to me. TELL

I can’t ___________________ the Simpson twins.

5. I first came to this school three years ago. ATTENDING

I ____________________ this school for three years.

6. I enjoy English, despite there being so many things to learn. ALTHOUGH

I enjoy English, ____________________ things to learn.

7. In spite of his having a bad temper, Mr. Turner is a popular teacher. DESPITE

Mr. Turner is a popular teacher ________________has a bad temper.

8. I expect you were very tired after your P.E. lesson. MUST

You _________________ after your P.E. lesson.

9. It’s possible Wendy didn’t hear what the homework was. MIGHT

Wendy ___________________the homework was.

10. Jan’s teacher criticised her for not having done her homework. SHOULD

“You _______________________________, Jan,” said her teacher

11. A teacher from another school marked our exam papers. HAD

We _______________________ by a teacher from another school.

12. The bell went while the photographer was taking our school photograph. TAKEN

We _______________________ when the bell went.

13. Somebody is repairing our car for us tomorrow. REPAIRED

We __________________________ tomorrow.

14. If the CDs hadn’t been so expensive, I would have bought them. SUCH

They ________________________________ I didn’t buy them.

15. The only way we can invite Emma is by calling her. UNLESS

We can’t __________________________her.

16. Mr. Edwards isn’t happy, even though he has such a lot of money. DESPITE

Mr. Edwards isn’t happy, _____________________much money.

17. “You will fall if you are not careful,” Jamie’s mother warned him. WOULD

Jamie’s mother warned him that he ______________________not careful.

18. Sally advised me to see a doctor. BETTER

Sally said __________________see a doctor.

19. Our boss said he had had enough of our arriving late. PUT

Our boss said she refused ______________________ our arriving late.

20. We finally managed to persuade my dad to let us go to the concert. IN

We finally _____________________my dad let us go to the concert.
 

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,030
1,174
18
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
1. I have always admired my father for all the work he does. LOOKED

I have always Look up to my father for all the work he does.
admire = look up to : ngưỡng mộ


2. “Do you realize how late it is?” Bob asked his wife. IF

Bob asked his wife if she realized how late it was.\
Câu gián tiếp vs loại câu trần thuật, bạn xem đầy đủ tại đây :
http://oxford.edu.vn/goc-tieng-anh/...au-gian-tiep-trong-tieng-anh-phan-1-1066.html


3. Matt seems to be naturally good at playing the piano. TALENT

Matt seems to have talent for playing the piano.
Have talent for = be talented : tài năng bẩm sinh


4. The Simpson twins both look exactly the same to me. TELL

I can’t tell the difference between the Simpson twins.
difference between Sth and Sth : sự khác nhau


5. I first came to this school three years ago. ATTENDING

I have been attending this school for three years.

6. I enjoy English, despite there being so many things to learn. ALTHOUGH

I enjoy English, although there are so many things to learn.
despite sth / Ving = although + clause


7. In spite of his having a bad temper, Mr. Turner is a popular teacher. DESPITE

Mr. Turner is a popular teacher despite the fact that he has a bad temper.
despite the fact that +clause = although + clause


8. I expect you were very tired after your P.E. lesson. MUST

You must have been very tired after your P.E. lesson.
Must ở đây mang nghĩa là đoán


9. It’s possible Wendy didn’t hear what the homework was. MIGHT

Wendy might not hear what the homework was.
Might ở đây mang nghĩa là đoán


10. Jan’s teacher criticised her for not having done her homework. SHOULD

“You should do your homework , Jan,” said her teacher
câu gián tiếp M.V


11. A teacher from another school marked our exam papers. HAD

We had our exam paper marked by a teacher from another school.
Have Sth done : nhờ vả


12. The bell went while the photographer was taking our school photograph. TAKEN

We were having our school photograph taken by the photographer when the bell went.
Have Sth done : nhờ vả


13. Somebody is repairing our car for us tomorrow. REPAIRED

We are having our car repaired tomorrow.
Have Sth done : nhờ vả


14. If the CDs hadn’t been so expensive, I would have bought them. SUCH

They are such expensive CDs that I didn’t buy them.
Such adj +N that S+V+O : đến nỗi .... mà


15. The only way we can invite Emma is by calling her. UNLESS

We can’t invite her unless we call her.
Unless = If not


16. Mr. Edwards isn’t happy, even though he has such a lot of money. DESPITE

Mr. Edwards isn’t happy, despite having much money.
despite sth / Ving = although + clause : mặc dù


17. “You will fall if you are not careful,” Jamie’s mother warned him. WOULD

Jamie’s mother warned him that he would fall if he were not careful.
Câu gián tiếp vs loại câu trần thuật


18. Sally advised me to see a doctor. BETTER

Sally said that I had better go to see a doctor.
Had better : nên


19. Our boss said he had had enough of our arriving late. PUT

Our boss said she refused our arriving late.
Câu này mk chịu nhưng mk bt là : refuse to V


20. We finally managed to persuade my dad to let us go to the concert. IN

We finally succeeded in persuading my dad let us go to the concert.
Succeed in Ving : thành công
 
  • Like
Reactions: joon_young#1

joon_young#1

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng hai 2017
639
894
254
19
Nam Định
THPT Lê Quý Đôn
1. I have always looked up to my father for all the work he does.
8. You must have been very tired after your P.E lesson
Câu này mình chỉ giải thích thêm thui: Must (not) have PII: Có thể đã làm gì trong quá khứ (Theo suy luận logic)
9. Wendy might not have heard what the homework was.
Tương tự: Might (not) have PII: có thể đã làm gì trong qk (ko có cơ sở)
14. They were such expensive CDs that I didn't buy them
19. Our boss said she refused to put up with our arriving late.
Put up with sth: chịu đựng cái gì
Have had enough of sth: tỏ thái độ chán ngấy cái gì đó, ko cần thêm nữa á
Dịch câu này là hiểu ngay ý mà :D
 
Top Bottom