Địa 12 [ Địa 12] Vấn đề phát triển nông nghiệp

B

bonbinben

Last edited by a moderator:
T

truongtrang12

Nhận xét:
+Sản lượng cà phê tăng liên tục, tăng nhanh, gấp 89,5 lần nhất là giai đoạn 1995 - 2000 ( từ 218 nghìn tấn lên đến 802 nghìn tấn ), từ 2000 đến 2005 ( từ 802,5 nghìn tấn xuống 752,1 nghìn tấn )thì sản lượng cả phê lại giảm.
+Lượng cà phê xuất khẩu tăng liên tục, tăng nhanh, 228,1 lần, nhất là giai đoạn 1995 - 2000.
+Các năm 1995, 2005 cà phê xuất khẩu có sản lượng lớn hơn cà phê sản xuất ra .
Giải thích:
+Sản lượng cà phê tăng nhanh vì: diện tích đẩttồng tăng, năng suất tăng, áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào gieo trồng... dẫn đến số lượng sản phẩm thu hoạch lớn.
+Cà phê xuất khẩu tăng nhanh : thị trường tiêu thụ cà phê mở rộng, công nghiệp chế biến phát triển,...
 
Top Bottom