Sinh 9 Đề thi sơ tuyển tỉnh môn sinh huyện Quỳnh Lưu năm 2018-2019

ha_duong21

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
6 Tháng một 2020
937
2,421
246
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 3
Đáp án do mình làm , mọi người có thể tham khảo :> Mình chỉ làm các ý quan trọng nếu có thắc mắc có thể hỏi tại đây để được giải đáp nhé ;) .
Câu 2b ;
P : AaBbDd x AaBbDd = (Aa x Aa)(Bb x Bb)(Dd x Dd)
- Phép lai Aa x Aa cho :
F1 có TLKG là : [tex]\frac{1}{4}AA : \frac{2}{4}Aa : \frac{1}{4}aa[/tex]
- Phép lai Bb x Bb cho :
F1 có TLKG là : [tex]\frac{1}{4}BB: \frac{2}{4}Bb: \frac{1}{4}bb[/tex]
- Phép lai Dd x Dd cho :
F1 có TLKG là : [tex]\frac{1}{4}DD: \frac{2}{4}Dd: \frac{1}{4}dd[/tex]
Vậy ở F1 TLKG của aaBbDd là : [tex]\frac{1}{4}.\frac{2}{4}.\frac{2}{4}=\frac{4}{64}[/tex]
TLKG aaB-dd là : [tex]\frac{1}{4}.\frac{3}{4}.\frac{1}{4}=\frac{3}{64}[/tex]
2c .
Vì P toàn hoa vàng ->F1 lại có cây hoa trắng
-> Hoa trắng là tt lặn.
Quy ước gen : Hoa trắng a
Hoa vàng A
Tìm KG : Hoa trắng aa
Hoa vàng A-
Gọi x là TLKG AA
y là TLKG Aa ( x + y = 1)
Giao tử : A =[tex]x+\frac{y}{2}[/tex]
a = [tex]0+\frac{y}{2}[/tex]
Cho P giao phối : [tex][(x+\frac{y}{2})A:\frac{y}{2}a] x [(x+\frac{y}{2})A:\frac{y}{2}a][/tex]
= [tex]\left ( x+\frac{y}{2} \right )^{2}AA : \left ( x+\frac{y}{2} \right ).\frac{y}{2}Aa : \left ( x+\frac{y}{2} \right ).\frac{y}{2}Aa : \frac{y^{2}}{4}aa[/tex]
Vì F1 thu được [tex]\frac{y^{2}}{4}aa => aa = \frac{y^{2}}{4}=\frac{1}{16} => y = \frac{1}{2} \rightarrow x = \frac{1}{2}[/tex]
Vậy tỉ lệ kiểu gen ở cây P AA là : 50%
Tỉ lệ kiểu gen ở cây Aa là 50%
3b .
La là con lai giữa ngựa và lừa. Bộ NST 2n=63 do lai giữa con ngựa và lừa nên có bộ NST trung gian.Vì Ngựa và lừa có các NST với hình thái và kích thước khác nhau nên con la không mang các cặp NST tương đồng
Do không mang các cặp NST tương đồng nên bước vào giảm phân, tại kì đầu I các NST không diễn ra được sự tiếp hợp và trao đổi chéo dẫn đến sự giảm phân bị rối loạn và không tạo ra giao tử có khả năng thụ tinh
( Đáp án tham khảo tại https://diendan.hocmai.vn/threads/m...hoi-cung-tranh-anh-sinh-hoc-so-thu-11.803729/)
5.
Giải :
Tế bào nhóm 1 cặp nhiễm sắc thể kép đang xếp thành hai hàng trên mặt phẳng xích đạo => TB đang ở kì giữa GP2
Số lượng tb ở kì này là :
Tế bào nhóm 2 các nhiễm sắc thể kép đang phân li về hai cực => TB đang ở kì sau GP1
Tế bào nhóm ba các nhiễm sắc thể đơn đang phân li về hai cực => TB đang ở kì sau GP2
Gọi a là sô tb có trong nhóm 2
=> 2a là số tb có trong nhóm 1 .
b là số tb có trong nhóm 3
Vì tổng số NST đơn = [tex]\frac{4}{3}[/tex] tổng số nst kép <=> b = [tex]\frac{4}{3}(a+2a) = 4a[/tex] (1)
Tổng số tâm động có trong 3 nhóm tb là : 2n.( 2a + a + b) = 560 => 3a+b= 70 (2)
Thay (1) vào (2) => a = 10
Vậy nhóm tb 1 có 20 tb
Nhóm tb 2 có 10 tb
Nhóm tb 3 có 40 tb
b.
Số tinh trùng tạo ra ở nhóm tb 3 là : 40.2 = 80 tinh trùng
( vì tb này đã ở kì sau 2 có nghĩa đã trải qua lần phân chia đầu ở KC1 nên ở lần này là lần phân chia cuối )
c.
Số hợp tử tạo ra = số tinh trùng được thụ tinh = số trứng được thụ tinh = 2
=> HSTT của tinh trùng là : [tex]\frac{2}{80}= 2,5%[/tex]
Số tb sinh trứng cần thiết để đủ số trứng tham gia thụ tinh là : 2 : 10% = 20 tb
 
Top Bottom