cung lam nao

M

mrhoc

Bài này có thể làm như sau:I=[tex]\int\frac{(cosx)^4dx}{(sinx)^3}[/tex]
[I=[tex]\int\frac{(cosx)^4d(cosx)}{(sinx)^4}[/tex]
Đặt cosx=t ta có I=[tex]\int\frac{t^4dt}{(1-t^2)^2}[/tex]
Đến đây rõ ràng dễ rồi
 
Top Bottom