Tin học Chia sẻ một số chương trình pascal thi học kì

Thảo luận trong 'Tin học cấp II' bắt đầu bởi Đức Nhật, 6 Tháng mười hai 2018.

Lượt xem: 222

 1. Đức Nhật

  Đức Nhật Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  1,134
  Điểm thành tích:
  294
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học:
  Phan Tây Hồ
  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách


  Bài 1: Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật
  Mã:
  Program Hinh_chu_nhat;
  Uses crt;
  Var a,b,s,p: real;
  Begin
  clrscr;
  Write('Nhap chieu dai va chieu rong cua hinh: '); readln(a,b);
  s:=a*b;
  p:=(a+b)/2;
  Write('Chu vi va dien tich hinh chu nhat lan luot la: ',p:6:2,' va ,s:6:2);
  Readln
  End.
  Bài 2: Tính chu vi và diện tích hình tam giác
  Mã:
  Program Tam_giac;
  Uses crt;
  Var a,b,c,p,s:real;
  Begin
  Writeln('Nhap do dai ba canh: '); readln(a,b,c);
  p:=(a+b+c)/2;
  s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
  Write('Dien tich tam giac la: ',s:6:2);
  Write('Chu vi tam giac la: 2*p:6:2);
  Readln
  End.
  Bài 3: Chu vi và diện tích hình vuông
  Mã:
  Program Hinh_vuong;
  Uses crt;
  Var a,p,s: real;
  Begin
  clrscr;
  Write('Nhap do dai canh: '); readln(a);
  p:=a*4;
  s:=a*a;
  Write('Chu vi hinh vuong la ',p:6:2,' va dien tich hinh chu nhat la ',s:6:2);
  Readln
  End.
  Bài 4: Tính chu vi và diện tích hình tròn
  Mã:
  Program Hinh_tron;
  Uses crt;
  Var r,p,s: real;
  Const pi=3.14;
  Begin
  clrscr;
  Write('Nhap ban kinh hinh tron: '); readln(r);
  s:=r*r*pi;
  p:=2*r*pi;
  Write('Chu vi la ',p:6:2,' va dien tich la ',s:6:2);
  Readln
  End.
  @Tống Huy @Bùi Thị Diệu Linh @Asuna Yuuki @Mart Hugon ...
  Tab thêm giúp em với nạ :))
  Tối em đăng tiếp!
   
  Last edited: 6 Tháng mười hai 2018
 2. Đức Nhật

  Đức Nhật Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  1,134
  Điểm thành tích:
  294
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học:
  Phan Tây Hồ


  Bài 5: Tính trung bình cộng của 4 số
  Mã:
  Program Trung_binh_cong;
  Uses crt;
  Var a,b,c,d: longINT;
      tbc: real;
  Begin
  clrscr;
  Write('Nhap 4 so: '); readln(a,b,c,d);
  tbc:=(a+b+c+d)/4;
  Write('Trung binh cong cua 4 so do la: ',tbc:6:2);
  Readln
  End.
  Bài 6: Nhập x từ bàn phím. Tính f trong
  TH1: [tex]f=2x^{3}+x^{2}-1[/tex] nếu [tex]x \geq 1[/tex]
  TH2: [tex]f=x^{2}+2[/tex] nếu [tex]x<1[/tex]
  Mã:
  Program Tinh_gia_tri;
  Uses crt;
  Var f,x: longINT;
  Begin
      clrscr;
      Write('Nhap x: '); readln(x);
      If x>=1 then
          Begin
          f:=2*x*x*x+x*x-1;
          Write('Gia tri la: ',f);
          End
      Else
          Begin
          f:=x*x+2;
          Write('Gia tri la: ',f);
          End;
      Readln
  End
  Bài 7: Tính diện tích tam giác, biết chỉ được nhập độ dài 3 cạnh
  Mã:
  Program DT_tam_giac;
  Uses crt;
  Var a,b,c,p,s: real;
  Begin
  clrscr;
  Write('Nhap do dai 3 canh cua tam giac: '); readln(a,b,c);
  p:=(a+b+c)/2;
  s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
  Write('Dien tich la: ',s:6:2);
  Readln
  End.
  P/s: SQRT(x): Trả về căn bậc 2 của x
  Tạm hết ...​
   
  Đoan Nhi427 thích bài này.
 3. Đức Nhật

  Đức Nhật Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  1,134
  Điểm thành tích:
  294
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học:
  Phan Tây Hồ


  Viết chương trình in ra các số lẻ nhỏ hơn hoặc bằng n (Với n được nhập).

  Bài 8: Viết chương trình in ra số lớn hơn trong hai số (được nhập từ bàn phím).
  Mã:
  Program SO_SANH;
  uses crt;
  var a,b: real;
  begin
     clrscr;
     write('nhap so thu nhat: '); readln(a);
     write('nhap so thu hai: '); readln(b);
     if a> b then writeln(' So lon la:',a);
     if a<= b then writeln(' So lon la:',b);
     readln
  end.
  
  Bài 9: Viết chương trình in ra số lớn nhất trong bốn số nhập từ bàn phím.
  Mã:
  Program So_Lon_Nhat;
  Uses crt;
  Var a,b,c,d: real;
  Begin
     Clrscr;
     Write('Nhap so thu nhat:');readln(a);
     Write('Nhap so thu hai:');readln(b);
     Write('Nhap so thu ba:');readln(c);
     Write('Nhap so thu tu:');readln(d);
     if (a>=b) and (a>=c) and (a>= d) then writeln('So lon nhat la:',a);
     if (b>=a) and (b>=c) and (b>= d) then writeln('So lon nhat la:',b);
     if (c>=a) and (c>=b) and (c>= d) then writeln('So lon nhat la:',c);
     if (d>=a) and (d>=b) and (d>= c) then writeln('So lon nhat la:',d);
     readln
  end.
  Bài 10: Viết chương trình giải phương trình ax + b = 0 (Các hệ số a, b được nhập từ bàn phím).
  Mã:
  Program Phuong_trinh;
  uses crt;
  var a,b:real;
  begin
     clrscr;
     Writeln('     CHUONG TRINH GIAI PT ax + b = 0');
     Write('Nhap he so a = ');readln(a);
     Write('Nhap he so b = ');readln(b);
     if (a<>0) then writeln('phuong trinh',a:10:2,'x + ',b:10:2,'= 0',' co nghiem x =;',-b/a:10:2);
     if (a=0) and (b=0) then writeln('Phuong trinh co vo so nghiem');
     if (a=0) and (b<>0) then writeln('Phuong trinh vo nghiem');
     readln
  end.
  Bài 11: Viết chương trình in ra các số lẻ nhỏ hơn hoặc bằng n (Với n được nhập).
  Mã:
  Program In_So_Le;
  Uses crt;
  var i,n: integer;
  Begin
     Clrscr;
     Write('Nhap so n ='); readln(n);
     For i:=1 to n do if i mod 2 =1 then Write(i:3,',');
     readln
  end.
  
  Bài 12: Viết chương trình in ra tất cả các ước của một số n (Với n được nhập từ bàn phím)
  Mã:
  Program Tim_uoc;
  uses crt;
  Var n, i: integer;
  Begin
    clrscr;
    Write('Nhap so n ='); readln(n);
    For i:=1 to n do if n mod i = 0 then write(i:3,',');
    readln
  end.
  
  Còn tiếp...​
   
  Đoan Nhi427 thích bài này.
 4. Đức Nhật

  Đức Nhật Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  1,134
  Điểm thành tích:
  294
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học:
  Phan Tây Hồ


  Bài 1: Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật
  B1: Nhập chiều dài và chiều rộng
  B2: s <- s*b
  p <- (a+b)*2
  B3: In kq ra màn hình và kết thúc
  Bài 2: Tính chu vi và diện tích hình tam giác
  B1: Nhập độ dài 3 cạnh và chiều cao
  B2: s <- cạnh đáy*h
  p <- a+b+c
  B3: In ra màn hình kq và kế thúc
  Bài 3: Chu vi và diện tích hình vuông
  B1: Nhập cạnh
  B2: s <- a*a
  p <- a*4
  B3: In kq và kết thúc
  Bài 4: Tính chu vi và diện tích hình tròn
  B1: Nhập bán kính
  B2: s <- r*r*pi
  p <- 2*r*pi
  B3: In kq và kết thúc
   
 5. Mart Hugon

  Mart Hugon Học sinh chăm học Thành viên HV CLB Hội họa

  Bài viết:
  557
  Điểm thành tích:
  96
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học:
  Teitan Tokyo


  Đức Nhật thích bài này.
 6. Đức Nhật

  Đức Nhật Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  1,134
  Điểm thành tích:
  294
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học:
  Phan Tây Hồ


  Cái phần :6:2 là lấy 6 chữ số phần nguyên và 2 phần thập phân (Hình như là vậy, nếu nhớ không lầm :p)
   
  Mart Hugon thích bài này.
 7. Mart Hugon

  Mart Hugon Học sinh chăm học Thành viên HV CLB Hội họa

  Bài viết:
  557
  Điểm thành tích:
  96
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học:
  Teitan Tokyo


  Nghĩa là kq in ra là 1 số chỉ được lấy 6 chữ số phần nguyên và 2 chữ số phần thập phân á???
   
  Đức Nhật thích bài này.
 8. Đức Nhật

  Đức Nhật Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  1,134
  Điểm thành tích:
  294
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học:
  Phan Tây Hồ


  Hình như là vậy, nếu không thì dãy số sau RẤT dài :))
   
  Mart Hugon thích bài này.
 9. Mart Hugon

  Mart Hugon Học sinh chăm học Thành viên HV CLB Hội họa

  Bài viết:
  557
  Điểm thành tích:
  96
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học:
  Teitan Tokyo


  Cảm ơn nha cái tin 8 này vớ vẩn khó hiểu lắm
  Không có SGK là t không biết làm
   
  Đức Nhật thích bài này.
 10. Mart Hugon

  Mart Hugon Học sinh chăm học Thành viên HV CLB Hội họa

  Bài viết:
  557
  Điểm thành tích:
  96
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học:
  Teitan Tokyo


  Cho hỏi thêm cái này là gì?
   
  Đức Nhật thích bài này.
 11. Đức Nhật

  Đức Nhật Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  1,134
  Điểm thành tích:
  294
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học:
  Phan Tây Hồ


  Đó là một kiểu dữ liệu số nguyên, có giới hạn từ -2147483648 -> 2147483648
   
  Mart Hugon thích bài này.
 12. Mart Hugon

  Mart Hugon Học sinh chăm học Thành viên HV CLB Hội họa

  Bài viết:
  557
  Điểm thành tích:
  96
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học:
  Teitan Tokyo


  Hình như k có trong SGK
   
 13. Đức Nhật

  Đức Nhật Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  1,134
  Điểm thành tích:
  294
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học:
  Phan Tây Hồ


  Ở bài câu lệnh lặp có nhé!
   
 14. Mart Hugon

  Mart Hugon Học sinh chăm học Thành viên HV CLB Hội họa

  Bài viết:
  557
  Điểm thành tích:
  96
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học:
  Teitan Tokyo


  Thảo nào bài này t chưa học
   
  Đức Nhật thích bài này.
 15. Trương Văn Trường Vũ

  Trương Văn Trường Vũ Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  108
  Điểm thành tích:
  21
  Nơi ở:
  Quảng Trị
  Trường học:
  THCS Nguyễn Huệ


  k phải bạn nha cái :6 là cách ra 6 ô trc khi viết số
  :2 là số chữ số thập phân của số đó là 2
   
 16. Đức Nhật

  Đức Nhật Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  1,134
  Điểm thành tích:
  294
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học:
  Phan Tây Hồ


  À
  :) Vận nếu nhập mảnh á anh, s:6 là các giá trị của s cách nhau 6 ô phải ko ạ?
   
  Trương Văn Trường Vũ thích bài này.
 17. Trương Văn Trường Vũ

  Trương Văn Trường Vũ Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  108
  Điểm thành tích:
  21
  Nơi ở:
  Quảng Trị
  Trường học:
  THCS Nguyễn Huệ


  ukm
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY