Toán 9 Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Nguyễn Kiều Hương 2005

Học sinh
Thành viên
16 Tháng chín 2018
62
24
26
16
Trà Vinh
Trường Trung Học Cơ Sở Thạnh Phú

Am Mathematics

Cựu TMod Toán
Thành viên
4 Tháng năm 2019
5,479
3,886
646
19
Ha Noi
Hà Nam
trường thpt b bình lục
1) Đưa thừa số vào trong dấu căn
a) -11√13/11
b)3x.√y/3x^3 với y/x ≥0, x ≠ 0
2) So sánh
a)√15 - √14 và √14 - √13
3)Giải phương trình
a)√36x-72 -15√x-2 /25 = 4(5+ √x-2 )
Gõ lại đề đi bạn!
VD: câu 1
1) đề là [tex]-11\sqrt{\frac{13}{11}}[/tex] hả bạn!
 

Sweetdream2202

Cựu Cố vấn Toán
Thành viên
24 Tháng mười 2018
1,615
1,340
216
22
TP Hồ Chí Minh
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
2. [tex]\sqrt{15}-\sqrt{14}=\frac{\sqrt{15}^2-\sqrt{14}^2}{\sqrt{15}+\sqrt{14}}=\frac{1}{\sqrt{15}+\sqrt{14}}[/tex]
[tex]\sqrt{14}-\sqrt{13}=\frac{\sqrt{14}^2-\sqrt{13}^2}{\sqrt{14}+\sqrt{13}}=\frac{1}{\sqrt{14}+\sqrt{13}}[/tex]
do [tex]\sqrt{15}+\sqrt{14}>\sqrt{14}+\sqrt{13}=>\frac{1}{\sqrt{15}+\sqrt{14}}< \frac{1}{\sqrt{14}+\sqrt{13}}[/tex]
 

Nguyễn Kiều Hương 2005

Học sinh
Thành viên
16 Tháng chín 2018
62
24
26
16
Trà Vinh
Trường Trung Học Cơ Sở Thạnh Phú
2. [tex]\sqrt{15}-\sqrt{14}=\frac{\sqrt{15}^2-\sqrt{14}^2}{\sqrt{15}+\sqrt{14}}=\frac{1}{\sqrt{15}+\sqrt{14}}[/tex]
[tex]\sqrt{14}-\sqrt{13}=\frac{\sqrt{14}^2-\sqrt{13}^2}{\sqrt{14}+\sqrt{13}}=\frac{1}{\sqrt{14}+\sqrt{13}}[/tex]
do [tex]\sqrt{15}+\sqrt{14}>\sqrt{14}+\sqrt{13}=>\frac{1}{\sqrt{15}+\sqrt{14}}< \frac{1}{\sqrt{14}+\sqrt{13}}[/tex]
mơn bn nha hổm nay tui tìm tòi ra đc cx giống z á. Mơn bn nha
 
Top Bottom