ôn thi hsg

 1. Timeless time

  Toán [Lý thuyết] Chuyên đề HSG: Phương trình vô tỷ

  Chào các bạn, như đã thông báo ở topic Ra mắt Topic ôn thi HSG Toán THCS hôm nay mình sẽ đăng chuyên đề đầu tiên về Phương trình vô tỷ. Chuyên đề này do @chi254 - Tmod Toán biên soạn nội dung. Chúng mình cùng vào học nhé :D Phương trình vô tỷ I. Phương pháp nâng lên lũy thừa Nhận xét: Đây là...
 2. Nguyễn Võ Hà Trang

  English [Tổng hợp] Đề Thi HSG Tỉnh Lớp 9 - 10 - 11 - 12 Các Tỉnh

  Chào mừng các bạn đến với kho đề thi HSG chính thức của các tỉnh trên cả nước ^^ Hi vọng rằng mọi người sẽ có một quá trình ôn thi thật hiệu quả. #1. ĐỀ THI HSG TP HCM NĂM 2014 - 2015 Các bạn có thể tham khảo thêm: Cách Học Tiếng Anh Hiệu Quả Trong Năm Học Mới SERI: [ÔN CHUYÊN + HSG TỈNH]...
 3. Nguyễn Linh_2006

  Hóa 8 CHUYÊN ĐỀ : NGUYÊN TỬ

  Hello các em nè, :rongcon12 Hôm nay chị đăng topic này để chị và các em cùng học kiến thức mới (đối với các bạn lớp 8) và ôn lại kiến thức (đối với các bạn lớp 9) :Rabbit33 Chủ đề đầu tiên chị muốn đề cập đến là chuyên đề NGUYÊN TỬ vì chuyên đề này trong đề thi HSG khá nhiều và rất dễ ăn điểm...
 4. Phạm Dương

  ĐỀ THI HSG 9 - ĐỀ 10

  I. VOCABULARY AND GRAMMAR Part 1 : Supply the correct verb tense. Last week I (walk)(1) .................................. home after playing tennis when it (start)(2).............................. raining very heavily. "Oh, no. I (get)(3) ............................... soaked before I...
 5. Phạm Dương

  ĐỀ THI HSG 9 - ĐỀ 09

  A. GRAMMAR I. Fill in each blank with One suitable preposition (2.0m) 1. I always. 2. The children were divided …………………………………… small groups. 3. He is quite different …………………………………… his father. 4. The committee consists ……………………………………… ten members. 5. He likes playing soccer ……………………………………...
 6. Phạm Dương

  ĐỀ THI HSG 9 - ĐỀ 08

  I/ In three of these words the first syllable is stressed. In the fourth the second syllable is stressed. Find the word in which the second syllable is stressed (2,5 ms) 1/ a. person b. enough c. picture d. people 2/ a. poem b. father c. lucky d. designer 3/ a. modern b. novel c. musician d...
 7. Phạm Dương

  ĐỀ THI HSG 9 - ĐỀ 07

  SECTION I: GRAMMAR AND VOCABULARY (7.0 PTS) Question 1: Choose the one whose underlined part is incorrect. (2.0 pts): Example: 0. Nam were very tired, so he didn’t come to the club. A B C D 1. If you drank less, you will feel better. A B C D 2. They live independent of their parents...
 8. Phạm Dương

  ĐỀ THI HSG 9 - ĐỀ 06

  SECTION I: GRAMMAR AND VOCABULARY (7.0 PTS) Question 1: Circle the letter next to the word or phrase which best completes each of the following sentences (2.0 pts): 1. Peter used to __________ swimming every Friday when he was a student. A. went B. goes C. going D. go 2. There was such a huge...
 9. Phạm Dương

  Đề thi HSG 9 - Đề 05

  I. LISTENING COMPREHENSION (20 points) Listen to the conversation between Ken, a student in Britain, and a travel agent, then circle the best answers: 1. How many prices does the travel agent give Ken ? a. Two b. Three c. Four 2. How much does the cheapest flight cost ? a. £ 560 b. £ 506 c. £...
 10. Phạm Dương

  Đề thi HSG 9 - Đề 04

  I. GRAMMAR AND VOCABULARY: (40 points) Part 1: Choose the best answer among A, B, C or D (15 points) 1. Tam ………………go fishing with his brother when he was young. A. used to B. is used to C. has used to D. was used to 2. I don't know what to do this evening. What about . ……………. to the movies...
 11. Phạm Dương

  Đề thi HSG lớp 9 - Đề 03

  I. VOCABULARY: (30 points) Part 1: Circle the letter (A, B, C or D) next to the word or phrase which best completes each sentence. 1. It's a good idea to see your doctor regularly for ................... . A. a revision B. a control C. an investiagation D. a check-up 2. Last year the potato...
 12. Phạm Dương

  Đề thi HSG lớp 9 - Đề 02

  I.Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other 1. A. rose B. disclose . C. chosen D. whose 2. A. ocean B. decision . C. cushion D. patient 3. A. though B. laugh . C...
 13. Phạm Dương

  Đề thi HSG lớp 9 - Đề 01

  Question 1: a- Choose the word whose underlined part is pronouced differently from that of the others in each group. 1. A- thank B. than C. month D. youth 2. A- advantage B. adventure C. advertise...
Top Bottom