huuco

  1. Lâm hà Phương Nguyên

    Hóa ôn tập kiến thức cũ Hóa hữu cơ

    xác định khối lượng mol của hợp chất hữu cơ X, biết rằng khi hóa hơi 3g X thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 1.6 g O2?
Top Bottom