đặt câu cho phần gạch chân

  1. Ayami Watanabe

    Ngoại ngữ (Lớp 5 ) Đặt câu hỏi cho phần gạch chân

    1.Phanxipang is 3,143 meters high. -> 2.The Nile River flows to the Mediteranean Sea. Help me,please ( Các bạn làm ơn giúp mình ! )
Top Bottom