bao lá mầm

  1. Y

    Sinh 11 Thí nghiệm về quang hướng động. Giải thích thí nghiệm.

    nghiệm Người ta tiến hành thí nghiệm như sau: Cây mầm 1: Chiếu sáng một chiều nên bao lá mầm. Cây mầm 2: Cắt bỏ đỉnh ngọn rồi chiếu sáng một chiều Cây mầm 3: Che tối phần bao lá mầm, chiếu sáng một chiều. Hãy cho biết kết quả thu được và giải thích
Top Bottom