Kết quả tìm kiếm

  1. Nguyễn Văn Phong 20061294821

    English THPT [THPT] Từ Vựng Nâng Cao

    My English improves if I communicate more with foreigners
  2. Nguyễn Văn Phong 20061294821

    English THPT [THPT] Từ Vựng Nâng Cao

    1/Tôi mất nhiều thời gian để thu lượm được những kỹ năng cần thiết - It takes me a long time to acquire essential skills. 2/Nhiều học sinh chỉ dành thời gian học các môn học chính - Many students spend their time studying only core subjects. 3/Là một giáo viên, tôi muốn giúp cho học sinh của...
Top Bottom