Kết quả tìm kiếm

  1. Tuấn Kiiit

    Toán 12 Toán lỹ thừa

    Toán hàm số là một lĩnh vực quan trọng trong toán học. Nó nghiên cứu về các hàm, quan hệ giữa các biến và giải các bài toán liên quan đến hàm số. Một số khái niệm cơ bản về toán hàm số bao gồm: Hàm số: Là quan hệ giữa một hoặc nhiều biến độc lập (biến đầu vào) với một hoặc nhiều biến phụ thuộc...
Top Bottom