Kết quả tìm kiếm

 1. tramnotcham

  Toán 11 hpt giải

  \left\{\begin{matrix} (x^2+y)+(x^2+y)xy+xy=\frac{-5}{4} & \\ (x^2+y)^2+xy=\frac{-5}{4} & \end{matrix}\right. <=>\left\{\begin{matrix} (x^2+y)(1+xy)+(xy+1)=\frac{-1}{4} & \\ (x^2+y)^2+xy+1=\frac{-1}{4} & \end{matrix}\right. Đặt u=x^2+y,v=xy+1 ta có hệ mới : \left\{\begin{matrix}...
 2. tramnotcham

  Toán 11 Dãy số

  Chứng minh Un dãy giảm...!giúp em câu 2 vớiạ
 3. tramnotcham

  Toán 11 Chứng minh Un dãy số.....

  Chứng minh Un dãy số.....
 4. tramnotcham

  Toán 11 Toán csc csn ds ds

  Cho dãy số ({{u}_{n}}) xác định bởi {u}_{1}=12 và {{u}_{n+1}}=\sqrt[n+1]{5u_{n}^{n}+{{2.7}^{n}}} với mọi n\ge 1. Tìm công thức số hạng tổng quát của {{u}_{n}} theo n. Đ/s: {{u}_{n}}=\sqrt[n]{{{5}^{n}}+{{7}^{n}}}.
Top Bottom