Kết quả tìm kiếm

  1. dttroe42

    Toán 9 giúp tui câu c

    cho tam giác ABC có 3 góc nhọn. (O;BC/2) cắt AB tại E, cắt AC tại F. Tia BF và CE cắt nhau tại H. a, CM: AH vuông góc BC ( đã cm) b, gọi k là giao điểm của AH và BC.CMR: FB là phân giác của góc EFG ( đã cm) c. gọi M là trung điểm của BH. CMR: tứ giác EMKF nội tiếp (giúp câu c vs ạ)
  2. dttroe42

    Toán 9 giúp mình với ạ

    giúp tui câu b với ạ. từ điểm M nằm ngoài (o) vẽ tiếp tuyến MA với đường tròn. Qua trung điểm B của đoạn MA vẽ cát tuyến BCD ( C nằm giữa B và D) với đường tròn. các đường thẳng MC và MD cắt (o) lần lượt tại E và F a. góc DCE = góc DME + góc CAF ( đã cm ) b. AM // EF
Top Bottom