Kết quả tìm kiếm

 1. chaugiang81

  hello em ^^ nhận ra chị hong

  hello em ^^ nhận ra chị hong
 2. chaugiang81

  oài, bác đang là sv Y trường nào thế :v

  oài, bác đang là sv Y trường nào thế :v
 3. chaugiang81

  Hóa Hoá 10

  câu 11: R là kim loại kiềm => hidroxit của nó có dạng : ROH theo đề : R/ (R+ 17) = 0.575 => R = 23 (Na) nNaOH= 0.3 mol 2NaOH + H2SO4 ---> Na2SO4+ 2H2O 0.3..........0.15 nH2SO4 = 0.15 mol => V câu 12 ct tổng quát: R(OH)n R(OH)n + nHCl --> RCln + nH2O nR(OH)n = nRCln hay $\dfrac{40}{R+ 17n} =...
 4. chaugiang81

  Phản ứng Bazơ vs hỗn hợp axit

  ko bạn nhé vai trò H+ là như nhau trong dd vd: Ba(OH)2+ dd chứa HCl và H2SO4 thì thực chất là H+ + OH- ---> H2O và Ba2+ + SO42- --> BaSO4 thôi khi cùng ở trong dd thì ax bz tự phân li ra ion và kết hợp vs nhau chứ ko phân biệt trước sau
 5. chaugiang81

  Hóa bảo toàn ntố

  FeS2 ---> Fe3+ + 2SO42- 0.12........0.12..........0.24 Cu2S ---> 2Cu2+ + SO42- a................2a...........a BTĐT: 0.12*3 + 2a*2= 0.24*2 + 2a => a= 0.06 mol
 6. chaugiang81

  Hóa Ôn tập chương phản ứng hóa học

  em gửi lời giải chị xem thử, biết đâu chị làm ẩu nên sai :d
 7. chaugiang81

  Phương trình hóa học

  2 Al + 3FeCl2 ----> 2AlCl3 + 3Fe tỉ lệ 1:1 .
 8. chaugiang81

  Hóa

  cho mk hỏi bài bên dưới là những bài nào trong cả đống bài nthe ='=
 9. chaugiang81

  hoá 10

  chị ko nghĩ đề này đúng. đề đúng phải là x,y thuộc chu kì và hai nhóm liên tiếp yz cùng thuộc nhóm và hai chu kì liên tiếp khi đó ta có được x : Mg, y: Na, z :K mới thỏa mãn tính bazo tăng dần theo x<y<z chứ em giải như thế nghĩa là tính bazo của Ca(OH)2 > NaOH là sai rồi
 10. chaugiang81

  Hóa Ôn tập chương phản ứng hóa học

  CaCO3 ---> CaO + CO2 1 mol -------->1 mol <=>100 gam----->56gam =>0.9 tấn ----->x? x= 0.9*56/100= 0.504 tấn thực tế chỉ thu đc 0.45 tấn => H= 0.45/0.504 = 89.3%
 11. chaugiang81

  Hóa Ôn tập chương phản ứng hóa học

  áp dụng định luật btkl => tổng mCo2+ mH2O = 80 gam theo đề: mCo2/ mH2O = 11/9 => mCo2= 80 : (11+9) . 11 = 44 gam => mH2O = 36 gam
 12. chaugiang81

  Hóa [hóa 11] phản ứng

  sách ko ghi :3 nhưng thầy ngọc có ghi :v .
 13. chaugiang81

  Hóa Nồng độ phần trăm và MOI

  nCuSO4.5H2O = nCuSO4 = 0.05 mol => mct CuSO4 = 8 gam nH2O = 5nCuSO4.5H2O = 0.25 mol => mH2O = 4.5 gam . d H2O = 1g/ml => 4.5 gam tương ứng với 4.5 ml V sau = V nước = 4.5 + 87.5 = 92 ml => CM CuSO4 = n/V C% CuSO4= mct / mdd mdd = 12.5 + 87.5 = 100 gam
 14. chaugiang81

  Hóa

  bài tính hiệu suất là bài toán chất tgia pư có dư vì Pb(NO3)2 dư nên sau pư rắn gồm PbO và Pb(NO3)2 dư m rắn = mPbO + mPb(NO3)2 dư <=> m rắn= mPbO + m Pb(NO3)2 bd - mPb(NO3)2pư <=> 55.4 = 223a + (66.2 - 331a) = 55.4
 15. chaugiang81

  Hóa [hóa 11] phản ứng

  sách giáo khoa ko kí hiệu nhiệt độ thì bạn khỏi cần kí hiệu :D
 16. chaugiang81

  Hóa

  bảo toàn nguyên tố Al
 17. chaugiang81

  Hóa

  vì dd sau pư + NaOH có khí thoát ra => dd có NH4+ nNH3= 0.003 mol => nNH4+ = 0.003 mol BTe: 3nAl = 3nNO+ 8nNH4+ => nAl = 0.033 mol gọi a là nAl2O3 => nAl3+ = 2a + 0.033 mol m muối = mAl(NO3)3 + mNH4NO3 <=> 21.52 = (2a+ 0.033) . 213 + 0.24 => a = 0.03345 mol => m
 18. chaugiang81

  Hóa

  theo mk ko có thứ tự pư bài này vì vai trò OH- là như nhau khi cho CO2 vào thì xr đồng thời pư + OH- ở cả 2 bazo tan kia bài này có 2 trường hợp: TH1: tủa đang hình thành khi đó nCO2= nkt hay : 0.08=0.02 (sai) TH2: tủa đã tan 1 phần áp dụng ct tính nhanh nCO2= nOH- - nkt = 0.05V - 0.02 =...
 19. chaugiang81

  Hóa Hóa nhận biêt

  dùng Ba(OH)2 => K2SO4 (có kt trắng) có khí : NH4Cl và NH4NO3 ko hiện tượng KCl cho AgNO3 vào 2 lọ có khí thoát ra thấy có kt trắng là NH4Cl, còn lại là NH4NO3
 20. chaugiang81

  Hóa

  ý thứ nhất trước pư có Zn và ZnO. sau pư có Zn(NO3)2. nghĩa là Zn ở trc pư đều dồn hết vào Zn(NO3)2 => nZn+ nZn( trong ZnO) = nZn (trong Zn(NO3)2)) ý thứ 2 dd thu được là dd nhiều muối. ở đây có muối NH4+ và muối Zn2+ nên những số liệu trên đều là mct của các muối trong dd
Top Bottom