Kết quả tìm kiếm

  1. Sweetdream2202

    Toán 10 Quy tắc xét dấu

    1. quy tắc xét dấu của nhị thức bậc nhất ax+b cho nhị thức ax+b, để xét dấu của nhị thức thì ta sử dụng quy tắc "trước trái, sau cùng". khi đó, tập số thực được chia thành 2 khoảng: trong khoảng \left ( -\infty;-\frac{b}{a} \right ) thì nhị thức ax+b trái dấu với a. trong khoảng \left (...
Top Bottom