Kết quả tìm kiếm

  1. 0

    Vật lí 9 Vật lí 9

    Mọi người giúp em với ạ
  2. 0

    Toán 10 Tìm giá trị của tham số [imath]a[/imath] để bất phương trình: [imath]\sqrt{(x + 5)(3 - x)} \le x^2 + 2x + a[/imath]

    Tìm giá trị của tham số a để bất phương trình: \sqrt{(x + 5)(3 - x)} \le x^2 + 2x + a nghiệm đúng với mọi x thuộc tập xác định tìm giá trị của thamsố a để bất phương trình nghiệmđúng với mọi x thuộc tập xác định
Top Bottom