Kết quả tìm kiếm

 1. L

  Toán Hình học 9

  Cho tam giác ABC, các đường cao AH, BM, CN. Chứng minh nếu \frac{1}{AH^{2}} = \frac{1}{BM^{2}} + \frac{1}{CN^{2}} thì tam giác ABC vuông tại A.
 2. L

  Toán Bài tập Hình lớp 9

  Bài 1: Cho tam giác ABC cân tại A, hai đường cao AH và BK giao nhau tại I. CMR: a) Tam giác BIH đồng dạng tam giác BAH. b) Tam giác BAC đồng dạng tam giác HKC c) \frac{1}{BK^{2}} = \frac{1}{BC^{2}} + \frac{1}{4AH^{2}} Bài 2: Cho tam giác ABC, các đường cao AH, BM, CN. CM: Nếu \frac{1}{AH^{2}} =...
 3. L

  Toán Bài tập Đại số lớp 9

  Bài 1: Cho C = \frac{\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}+1} Tìm Max C. Bài 2: Cho A = (b^{2}+c^{2}-a^{2})^{2} - 4b^{2}c^{2} với a, b, c là ba cạnh một tam giác. Chứng minh A < 0.
 4. L

  Hóa Bài tập Hóa học 9

  Có 100ml dd AlCl3 2M. Lấy 28g 1 hỗn hợp gồm KOH và NaOH rồi cho vào dd trên. Tính khối lượng chất kết tủa thu được sau phản ứng.
 5. L

  Toán Đại 8

  Bài 1: Với x>3 tìm GTNN của P = (x^2)/(x - 3) Bài 2: Giải các phương trình và bất phương trình sau. a) (x+1)/99 + (x+3)/97 + (x+5)/95 = (x+7)/93 + (x+9)/91 + (x+11)/89 b) |x-3| + |2x+5| = 3
 6. L

  Toán Toán Hình 8

  Cho hình bình hành ABCD (AC<BD). Từ B lần lượt vẽ BH, BK vuông góc với AD, CD. Từ A kẻ AI vuông góc với BD. a) C/m: DAI~DBH ; BAI~DBK. Từ đó suy ra $DA.DH + DC.DK = BD^2.$ b) Nối HC cắt AB, BD tại M và N. Chứng minh: \frac{1}{CN}=\frac{1}{CM}+\frac{1}{CH}
 7. L

  Hóa Phản ứng nhiệt luyện

  Một hỗn hợp A gồm nhôm và một oxit sắt. Chia A làm 3 phần bằng nhau. - Phần 1 cho vào 150ml dd H2SO4 0,2M. Sau phản ứng thu được dd B và 0,336l H2. - Phần 2 nung nóng trong điều kiện không có không khí. Lấy hỗn hợp sau phản ứng cho tác dụng với dd NaOH dư, thu được dd C và 0,0672l H2. - Phần 3...
 8. L

  Hóa Bài tập Hóa học lớp 9

  Trong bình kín chứa hỗn hợp X gồm O2, CO và CO2. Bật tia lửa điện để phản ứng xảy ra hoàn toàn, đưa nhiệt độ bình về 0 độ C (nhiệt độ ban đầu) thấy áp suất trong bình giảm 4%, tổng số mol khí giảm 4%. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y trong bình sau phản ứng so với khí H2 bằng 15,15. Tính % thể tích mỗi...
 9. L

  Toán Bài tập Hình học lớp 9

  Cho tam giác ABC có góc BAC > 90 độ. Đường cao AH. Giả sử có E thuộc đoạn AC, F thuộc đoạn AB sao cho góc BEH bằng góc C và góc CFH bằng góc B. Chứng minh: góc BEF bằng góc CFE.
 10. L

  Bài tập Hóa học 8

  Trong bình kín chứa hỗn hợp X gồm O2, CO và CO2. Bật tia lửa điện để phản ứng xảy ra hoàn toàn, đưa nhiệt độ bình về 0 độ C (nhiệt độ ban đầu) thấy áp suất trong bình giảm 4%, tổng số mol khí giảm 4%. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y trong bình sau phản ứng so với khí H2 bằng 15,15. Tính % thể tích mỗi...
 11. L

  Bài tập Toán 8

  Bài 1: Giải bất phương trình: m(2x - m) >= 2(x - m) + 1 với m là tham số. Bài 2: Phân tích đa thức thành nhân tử: 3x^2 - x - 10 = 0 Bài 3: Tìm m: [(-3x - 4)/(x - 4)].(4 - x) = m(x + 1) + 4
 12. L

  Bài tập Hình học 9

  Cho tam giác nhọn ABC, AD là trung tuyến, M là trung điểm AD. Tia BM cắt cạnh AC tại P, đường thẳng song song với AC kẻ từ D cắt BP tại I. a) Chứng minh PA = DI. tính tỉ số AP/AC. b) Tia CM cắt AB tại Q. Chứng minh PQ // BC.
 13. L

  Hóa Bài tập trắc nghiệm hóa 9

  Cho hỗn hợp Y gồm 2,8g Fe và 0,81g Al vào 200ml dung dịch C gồm AgNO3 và Cu(NO3)2. Khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch D và 8,12g chất rắn E gồm 3 kim loại. Cho chất rắn E tác dụng với dung dịch HCl dư thì thu được 0,672l khí H2 (đktc). Nồng độ mol của AgNO3 và Cu(NO3)2 trong dung dịch C...
 14. L

  Toán Bài tập Hình lớp 9

  Bài 1: Cho tam giác ABC vuông tại A. Phân giác BE giao phân giác CF tại I. M là trung điểm EF. Chứng minh MI vuông góc BC. Bài 2: Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, phân giác AD. HE, HF là phân giác của tam giác AHC, tam giác AHB. Chứng minh AD = EF.
 15. L

  Toán Bài tập Hình 9

  Cho hai đường tròn (O1) và (O2) cắt nhau tại A và B. Tiếp tuyến của (O2) tại A cắt O1B tại M. Tiếp tuyến của (O1) tại A cắt O2B tại N. Chứng minh rằng MN // O1O2.
 16. L

  Hóa Bài tập Hóa học 9

  A, B là hai dung dịch HCl có nồng độ mol khác nhau. Nếu trộn V1 lít A với V2 lít B rồi cho tác dụng với 1,768 gam một hỗn hợp gồm Fe, Al, Cu thì thấy vừa đủ hòa tan kim loại hoạt động có trong hỗn hợp và khi đó thu được 0,016 mol H2. Lượng Cu không tan đem oxi hóa rồi hòa tan thì cũng cần một...
 17. L

  Bài tập môn Đại 8

  Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử a) 3x^3 - 7x^2 + 17x - 5 b) x^4 + 2011x^2 + 2010x + 2011 Bài 2: Cho P = xy(x - 2)(y + 6) + 12x^2 - 24x + 3y^2 + 18y + 36 Chứng minh P luôn dương với mọi giá trị của x ; y thuộc R.
 18. L

  Hóa Bài tập Hóa lớp 9

  Dẫn từ từ 8,96 lít H2 (đktc) qua m gam oxit sắt FexOy nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 7,2 gam nước và hỗn hợp A gồm 2 chất rắn nặng 28,4 gam. a) Tìm giá trị của m? b) Lập công thức phân tử oxit sắt, biết A có chứa 59,155% khối lượng sắt đơn chất.
 19. L

  Bài tập Hình 8

  Bài 1: Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = AC. Lấy D thuộc AC. Từ C kẻ CH vuông góc với BD tại H và CH cắt AB tại E. Lấy G đối xứng với B qua A. a) Chứng minh GC vuông góc với CB. b) Chứng minh HC.CE = AG^2 - AG.AE c) Xác định vị trí điểm D để góc DCE bằng góc DGC. Bài 2: Cho hình vuông ABCD và...
 20. L

  [Toán 8] Bài tập Đại số 8

  Bài 1: Tìm số nguyên dương x, y sao cho x^3 + y^3 = 3xy - 1 Bài 2: Tìm GTLN, GTNN của A a) A = (x^2 + 2x + 3)/(x^2 + 2) b) A = (3 + 4x)/(x^2 + 1) c) A = (x - 2)(x + 4)(x + 6)(x + 12) d) A = 2014 - x^2 - 16/x^2 Bài 3: Với x > 0, tìm GTNN của biểu thức M = 4x^2 - 3x + 1/4x + 2011 Bài 4: Với x >...
Top Bottom