Kết quả tìm kiếm

  1. Nguyễn Thị Thanh Vân 5504

    Toán Đề toán HKI THCS Phuoc Tan 1

    Bài 1. Rút gọn (x+3)(x-3)-(x-3)^2 Bài 2. Tính a) x(x^2+4x-3)-(2x+1)(2x-1) b) (x^3-3x^2+2x-6) : (x-3) Bài 3. Phân tích đa thức thành nhân tử a) 5x^3-20x^2+20x b) x^2-4+(x-2)^2 Bài 4. Tìm x, biết: a) x^2+25=8x+9 b) x^2(x-1)=2(1-x) Bài 5. Tìm GTNN P= x^2+y^2-2x+6y+10
  2. Nguyễn Thị Thanh Vân 5504

    Đề toán HKI THCS

    Bài này làm sao giúp vs :((( Tìm x, biết: a) x^2+25=8x=9 b) x^2(x-1)=2(1-x)
Top Bottom