Kết quả tìm kiếm

 1. Lù Nguyễn Thanh Thảo

  Nguyên tử - Bộ bốn số lượng tử

  Em coi ảnh ko được ad ơi @@
 2. Lù Nguyễn Thanh Thảo

  Hóa Kim loại tác dụng với phi kim

  Do Cu ko tác dụng với dd HCl nên hhX thí nghiệm 1 chỉ có Zn, Fe phản ứng. Còn thí nghiệm 2 thì Cu phản ứng với Cl nên ở đây có 3 phương trình, bn dùng quy tắc tam suất để tính số mol Cu trong 1 mol hh X rồi tính đc a
 3. Lù Nguyễn Thanh Thảo

  Văn Văn bản nghị luận xã hội về môi trường

  Cho em xin dàn ý bài văn nghị luận xh đề là một đoạn hội thoại giữa hai bạn học sinh( Một bạn xả rác và mình) ạ @@
 4. Lù Nguyễn Thanh Thảo

  Lâu lắm mới lên được Học Mãi :vvvvvvv

  Lâu lắm mới lên được Học Mãi :vvvvvvv
 5. Lù Nguyễn Thanh Thảo

  Hóa Phản ứng của natri với nước

  Mình nghĩ là còn thiếu phải ko ạ??? Có thể xảy ra tiếng nổ nhẹ do H2 đc sinh ra tác dụng với O2 trong kk
 6. Lù Nguyễn Thanh Thảo

  Nói ko ổn là ko ổn mà nói ổn là ổn @@

  Nói ko ổn là ko ổn mà nói ổn là ổn @@
 7. Lù Nguyễn Thanh Thảo

  Nói vượt qua thì dễ lắm :') nhưng khi biết kết quả mình sẽ đối diện với nó như thế nào?? Bình...

  Nói vượt qua thì dễ lắm :') nhưng khi biết kết quả mình sẽ đối diện với nó như thế nào?? Bình tĩnh đối diện hay nghiệt ngã sau khi biết tin?
 8. Lù Nguyễn Thanh Thảo

  Hóa Tìm chất Y

  Ý bản là amino á chị :3
 9. Lù Nguyễn Thanh Thảo

  Ngoại ngữ Phương pháp làm bài tập đọc hiểu Tiếng Anh

  6. A. have B. has C. with D. to with 8. A. the B. a which C. is a D. a 9. A. with B. and C. or D. to
 10. Lù Nguyễn Thanh Thảo

  Ngoại ngữ [Tiếng Anh] Topic giải đề thi vào 10

  Cầu đề thí điểm. .........
 11. Lù Nguyễn Thanh Thảo

  Ngoại ngữ [Tiếng Anh] Topic giải đề thi vào 10

  Đề tiếp đc ko c??? Mai em thi rồi ;v;
 12. Lù Nguyễn Thanh Thảo

  Ngoại ngữ Phương pháp làm bài tập đọc hiểu Tiếng Anh

  Jane’s family decided to go to London last week because they want to __(1)__ a tour. The sight in London was so __(2)__ that she’s been there a few days but it __(3)__ to her only to be yesterday. It means __(4)__ she enjoyed the trip so much. She and her father stayed __(5)__ a very big hotel...
 13. Lù Nguyễn Thanh Thảo

  Ngoại ngữ Kiến thức tổng quan câu điều kiện

  em dùng Bị động chỗ nào v ạ??? ;v;
 14. Lù Nguyễn Thanh Thảo

  Ngoại ngữ Kiến thức tổng quan câu điều kiện

  1) If you......check .....(to check) the car, it (not/to break) won't break down in the middle of the desert. 2) If it.....didn't rain......(not/to rain), the children (to play) would play outside. 3) If my parents.....weren't ......(not/to be) so tired, they.....would watch......(to watch) the...
 15. Lù Nguyễn Thanh Thảo

  Ngoại ngữ Ngân hàng bài tập trắc nghiệm ngữ pháp

  291. We walked for 10 km and then we stopped ... a rest. A. having B. have C. to have D. has 292. My mother wants me ... this letter this afternoon. A. posting...
 16. Lù Nguyễn Thanh Thảo

  Ngoại ngữ Kiến thức tổng quan câu điều kiện

  41. Unless you (tell) _________tell_________ the truth, I won’t help you. 42. You’ll get pneumonia if you (not change) _________don't change________ your wet clothes. 43. If I had known that you couldn’t eat octopus, I (not buy) _______wouldn't have bought_________ it. 44. If they (hang)...
 17. Lù Nguyễn Thanh Thảo

  Ngoại ngữ [Tiếng Anh] Topic giải đề thi vào 10

  1(II)15(II) 1(III) ba câu này ạ :3333
 18. Lù Nguyễn Thanh Thảo

  Ngoại ngữ [Tiếng Anh] Topic giải đề thi vào 10

  I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the other( 1®: 1. a. helped b. booked c. hoped d. waited 2. a. town b. how c. grow d. cow 3. a. wants b. says c. looks d. laughs 4. a. machine b. washing c. brush d. chin 5. a. theme b. there c. thin d. thank II. Choose the...
 19. Lù Nguyễn Thanh Thảo

  Ngoại ngữ Kiến thức trọng tâm phần thì

  1.The wedding party________ held at the Rex Hotel. A.is B. is being C. will be D. is going to be 2.How many languages_____ John speak? A. do B. does C. did D. will 3.Hurry! The train________ I don't want to miss it. A.comes B. is coming C. came D. has come...
Top Bottom