Kết quả tìm kiếm

 1. G

  Toán Chứng minh tam giác vuông

  $AB.AC=AH.BC=2S_{ABC}\Rightarrow S_{ABC}=\dfrac{1}{2}AB.AC\Rightarrow \triangle ABC$ vuông tại $A$
 2. G

  HÌNH 9

  $\dfrac{1}{AB^2}=\dfrac{1}{AE^2}+\dfrac{1}{4AF^2} \\\Leftrightarrow \dfrac{4(AE^2-AB^2)}{AB^2.AE^2}=\dfrac{1}{AF^2} \\\Leftrightarrow \dfrac{4BE^2}{AB^2.AE^2}=\dfrac{1}{AF^2} \\\Leftrightarrow 4BE^2.AF^2=AB^2.AE^2 \\\Leftrightarrow 2BE.AF=2BC.AE \\\Leftrightarrow BE.AF=BC.AE$ $\Leftrightarrow...
 3. G

  Toán [Lớp 9]Căn bậc hai. Căn bậc ba.

  $A=\left [ (\dfrac{1}{\sqrt{x}}+\dfrac{1}{\sqrt{y}}).\dfrac{2}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}+\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y} \right ]\color{red}{:} \dfrac{\sqrt{x^3}+y\sqrt{x}+x\sqrt{y}+\sqrt{y^3}}{\sqrt{x^3y}+\sqrt{xy^3}}$ bạn nhỉ? a) ĐK: $x>0;y>0$ $A=\left...
 4. G

  Toán [Toán 8] C/m đẳng thức

  $(a^2+b^2)(x^2+y^2)=(ax+by)^2 \\\Leftrightarrow a^2x^2+a^2y^2+b^2x^2+b^2y^2=a^2x^2+2abxy+b^2y^2 \\\Leftrightarrow a^2y^2-2abxy+b^2x^2=0 \\\Leftrightarrow (ay-bx)^2=0 \\\Leftrightarrow ay=bx \\\Leftrightarrow \dfrac ax=\dfrac by$
 5. G

  HÌNH 9

  Đề phải như này bạn nhỉ?
 6. G

  giải phương trình

  hình như cái này có vấn đề bạn ạ Nếu đặt $a=x-1$ thì $(a+2)^4+(a-2)^4=82$ bạn nhỉ? p/s: mk thấy 2 cách này cũng chẳng khác nhau Đặt $x-1=a\Rightarrow a=x+1$
 7. G

  Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ

  $a) A=|x+2|+|x-6|=|x+2|+|6-x|\geq |x+2+6-x|=8$ Dấu '=' xảy ra khi $(x+2)(6-x)\geq 0\Leftrightarrow -2\leq x\leq 6$ Vậy... $b) B=|x+5|+|x+2|+|x-7|+|x-8| \\=|x+5|+|8-x|+|x+2|+|7-x| \\\geq |x+5+8-x|+|x+2+7-x| \\=13+9=22$ Dấu '=' xảy ra khi $\left\{\begin{matrix}(x+5)(8-x)\geq 0\\ (x+2)(7-x)\geq...
 8. G

  Toán 8 Hình Học lớp 8

  xem lại đề $E,K,F$ ko thẳng hàng bạn ạ
 9. G

  Toán Toán học

  chắc viết nhầm, phải là $E$
 10. G

  Toán Tính giá trị biểu thức

  thế kiểu gì bạn?
 11. G

  Ngoại ngữ Các dang hạy về tiếng anh đáng nhớ (tt)

  Rewrite the following sentences , using "UNLESS" 1.You will spoil it if you careful. You will spoil it unless you are careful 2.If you do not eat anything,you will be ill You will be ill unless you eat anything 3.You pass your examination if you do not work hard. You pass your examination...
 12. G

  Toán BT về căn

  $x=\dfrac{\sqrt{7}+\sqrt{3}}{\sqrt{7}-\sqrt{3}}=\dfrac{(\sqrt{7}+\sqrt{3})^2}{7-3}=\dfrac{10+2\sqrt{21}}{4}=\dfrac{5+\sqrt{21}}{2} \\y=\dfrac{\sqrt{7}-\sqrt{3}}{\sqrt{7}+\sqrt{3}}=\dfrac{(\sqrt{7}-\sqrt{3})^2}{7-3}=\dfrac{10-2\sqrt{21}}{4}=\dfrac{5-\sqrt{21}}{2} \\\Rightarrow...
 13. G

  Toán giá trị tuyệt đối

  pt $\Leftrightarrow |x+1|.\left | 2x-\dfrac 34 \right |=2x-\dfrac14$ Nếu $x<-1$ thì $-(x+1)(\dfrac 34-2x)=2x-\dfrac14\Leftrightarrow x=\dfrac{3\pm \sqrt{73}}{16}$ (L) Nếu $-1\leq x<\dfrac 38$ thì $(x+1)(\dfrac 34-2x)=2x-\dfrac14\Leftrightarrow x=\dfrac{-13-3\sqrt{33}}{16}$ (L) or...
 14. G

  Toán Toán 9 căn bậc ba

  $\dfrac{\sqrt[3]{8-3\sqrt{5}}+\sqrt[3]{64-12\sqrt{20}}}{\sqrt[3]{57}}.\sqrt[3]{8+3\sqrt{5}} \\=\dfrac{\sqrt[3]{(8-3\sqrt{5})(8+3\sqrt{5})}+\sqrt[3]{8(8-3\sqrt{5})(8+3\sqrt 5)}}{\sqrt[3]{57}}...
 15. G

  toán 9

  gõ nhầm ^^. 6) ĐK: $x\geq \dfrac12$ pt $\Leftrightarrow \sqrt{2x-1+2\sqrt{2x-1}+1}+\sqrt{2x-1-2\sqrt{2x-1}+1}=2$ $\Leftrightarrow \sqrt{(\sqrt{2x-1}+1)^2}+\sqrt{(\sqrt{2x-1}-1)^2}=2$ $\Leftrightarrow \sqrt{2x-1}+1+|\sqrt{2x-1}-1|=2$ Nếu $x>1$ thì $\sqrt{2x-1}=1\Leftrightarrow x=1$ Nếu $\dfrac12...
 16. G

  toán 9

  1) ĐK: $x\geq 4$ pt $\Leftrightarrow \sqrt{x+3}=1+\sqrt{x-4}$ $\Leftrightarrow x+3=1+x-4+2\sqrt{x-4}$ $\Leftrightarrow \sqrt{x-4}=0$ $\Leftrightarrow x=4$ (TM) 2) ĐK: $x\leq 3$ pt $\Leftrightarrow 15-x+3-x+2\sqrt{(15-x)(3-x)}=36$ $\Leftrightarrow \sqrt{(15-x)(3-x)}=x+9 \ (x\geq -9)$...
 17. G

  Died...

  Died...
 18. G

  Toán Những hằng đẳng thức đáng nhớ

  chắc là $A=(x+3y-5)^2-6xy+26$ $A=(x+3y-5)^2-6xy+26 \\=x^2+9y^2+25+6xy-10x-30y-6xy+26 \\=(x^2-10x+25)+(9y^2-30y+25)+1 \\=(x-5)^2+(3y-5)^2+1\geq 1$ Dấu '=' xảy ra khi $x=5;y=\dfrac 53$
 19. G

  Toán Bài tập hình học

  $\triangla ABC$ vuông tại $A$ có $AI\perp BC$. Theo HTL ta có: $AB^2=BI.BC;AC^2=CI.BC\Rightarrow \dfrac{AB^2}{AC^2}=\dfrac{BI.BC}{CI.BC}=\dfrac{BI}{CI}$
 20. G

  Toán Bài tập hình học

  $\triangle ABI$ vuông tại $I$ có $IM\perp AB\Rightarrow AI^2=AM.AB$ $\triangle ACI$ vuông tại $I$ có $IN\perp AC\Rightarrow AI^2=AN.AC$ $\Rightarrow AI^4=AB.AC.AM.AN$ Mà $AB.AC=BC.AI\Rightarrow AI^4=BC.AI.AM.AN\Rightarrow AI^3=BC.AM.AN$
Top Bottom