Kết quả tìm kiếm

  1. C

    Toán 8 [Toán 8] Chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử

    Giúp giải bài với! x^{4}+x^{3}+x^{2}+1
  2. C

    Toán 8 [Toán 8] Chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử

    Phân tích các đa thức sau thành nhân tử Helpppppppppppp! X4+x3+x2+1
Top Bottom