Kết quả tìm kiếm

 1. A

  Toán [toán 9] căn bậc hai

  x\geq 2 hoặc x< -3
 2. A

  giải phương trình

  ĐK: x \geq 0 x+1 +\sqrt{x^2-4x+1} = 3\sqrt{x} \\ \Leftrightarrow \sqrt{x^2-4x+1} = 3\sqrt{x} -x-1 \\ \Leftrightarrow x^2-4x+1 = (3\sqrt{x} -x-1)^2 \\ \Leftrightarrow 15x-6\sqrt{x}(x+1) =0 \\ \Leftrightarrow 5x=2\sqrt{x}(x+1) \ (1) Nhận thấy x=0 ko là nghiệm của pt nên (1) \Leftrightarrow...
 3. A

  giúp mình giải phương trình chứa căn này với. Cảm ơn trước ạ!

  ĐK: x>0 Ta có: 3x^4+2x^2+3 >0 \\ \Leftrightarrow 4(x^4 +x^2 +1) >(x^2+1)^2 \\ \Leftrightarrow 2 \sqrt {x^4+x^2+1} >x^2+1 \\ \Leftrightarrow 2 \sqrt {x^4+x^2+1} +2x > x^2+1+2x >(x^2+1) +x \geq 2\sqrt{x(1+x^2)} Nên VT >VP pt vô nghiệm
 4. A

  Giúp mình giải phương trình sau với ạ

  x^2+ 4x+5 = 3(x+1)\sqrt{x+2}\\ (Điều kiện: x>= -2 ) \Leftrightarrow (x+1)^2 +2(x+2) =3(x+1)\sqrt{x+2} \\ \Leftrightarrow [(x+1) - \sqrt{x+2}][(x+1) - 2\sqrt{x+2}] =0 Từ đây giải 2 pt bậc 2 tìm ra nghiệm và thử lại nghiệm
Top Bottom