Kết quả tìm kiếm

 1. karrywangtf2k1@gmail.com

  Ngoại ngữ Anh

  đúng r. mik cũng nghĩ v. nhưng có câu kt đề như v ấy. tại sao phải theo nghĩa đó b??? Câu c mik tháy cũng có nghĩa mà
 2. karrywangtf2k1@gmail.com

  Ngoại ngữ anh 11 (p2)

  câu này đáp án a mà b? mik tháy câu a cũng có nghĩa mà
 3. karrywangtf2k1@gmail.com

  Ngoại ngữ Anh

  tại sao lại như v b??
 4. karrywangtf2k1@gmail.com

  https://diendan.hocmai.vn/threads/anh.644518/ +...

  https://diendan.hocmai.vn/threads/anh.644518/ + https://diendan.hocmai.vn/threads/anh-11-p2.644515/ + https://diendan.hocmai.vn/threads/anh.644512/ Help me :) :)
 5. karrywangtf2k1@gmail.com

  Ngoại ngữ Anh

  John finished his homework before he went to bed. -> T or F? You looked very busy when I saw u yesterday morning. What.....? a. were u doing b.were you do c.did u do d.do u do :) Asprin ...... by people with history of stomach disorders. a. was taken b. will be taken...
 6. karrywangtf2k1@gmail.com

  Ngoại ngữ anh 11 (p2)

  1/The boy's father promised..... a. to pay for the window to be repaired b. to pay for the window being repaired 2/ .... but I am afraid it isn't possible. a. I love being gone to your wedding b. I would love going to your wedding c. I love to have gone to your wedding d. I would love to go to...
 7. karrywangtf2k1@gmail.com

  Ngoại ngữ Anh

  1/" I was not there at the time". said he. He denied being there at the time. He dined that he was there at the time. Câu trên mik thấy 2 câu đáp án đều giống nhau nhưng sao lại chọn câu a nhỉ?? 2/Jim wishes he....... Jane to his birthday party last night. a. invited b. would invite...
 8. karrywangtf2k1@gmail.com

  Ngoại ngữ anh 11

  r44
 9. karrywangtf2k1@gmail.com

  Anh

  calling jane is pointless, because his phone is out of order. -> it's no use..... Minh always helps Long..... of difficulties. <- Điền gtu
 10. karrywangtf2k1@gmail.com

  Ngoại ngữ [Lớp 11] Viết lại câu

  là câu nào đâu b?
 11. karrywangtf2k1@gmail.com

  Ngoại ngữ anh 11

  ý em ns câu 1?
 12. karrywangtf2k1@gmail.com

  Ngoại ngữ anh 11

  r còn cái này thì sao nhỉ???
 13. karrywangtf2k1@gmail.com

  Ngoại ngữ anh 11

  tại sao b??? chỗ này hai hd đc ns bởi từ and thì phải là // mà phía trc stop chia qkd nen đag sau cũng chia như v chứ nhỉ???
 14. karrywangtf2k1@gmail.com

  Ngoại ngữ anh 11

  Some people are believing there is life on other planets
 15. karrywangtf2k1@gmail.com

  hahaa (y)

  hahaa (y)
 16. karrywangtf2k1@gmail.com

  Ngoại ngữ anh 11

  nhưng gv mik sửa là waiting. v vẫn đc chứ
 17. karrywangtf2k1@gmail.com

  Ngoại ngữ anh 11

  When I turned on my computer, i was shocked to find some junk mail, and i just delete it all. When my cat heard a noise in the bushes, she stopped moving and listen intently. i think it's time u change your way of living
 18. karrywangtf2k1@gmail.com

  Ngoại ngữ Điền từ

  v ở câu này sự kéo dài đó đc thể hiện ở đâu v b?? chỉ rõ giúp mik.
 19. karrywangtf2k1@gmail.com

  Ngoại ngữ anh 11

  tại sao lại to wait b nhỉ????
 20. karrywangtf2k1@gmail.com

  Ngoại ngữ Điền từ

  à TD là do có tgian cụ thể đó hả. ủa mà trog câu chỉ ns là năm trc thôi mà ta. đâu có cụ thể
Top Bottom