Kết quả tìm kiếm

  1. M. Lý

    English THPT Cấu trúc Because of

    Because of transportation ------due to winter weather, some conference participants may arrive late. (A) are delayed (B) to delay (C) delays (D) had delayed Đáp án của tác giả cho câu này là c. Giải thích: Chọn (C) vì sau because of + V-ing/cụm danh từ. Delays ở đây đóng vai trò là một danh từ...
Top Bottom