Kết quả tìm kiếm

 1. helpme........

  Văn 10 sử thi

  em hãy viết một đoạn văn phân tích trong sử thi sau (khoảng 250 chữ) - Tóm tắt sử thi Tiếng cồng ông bà Hbia LơĐă: theo TS. Nguyễn Định, cốt truyện sử thi Tiếng cồng ông bà Hbia LơĐă được tóm tắt như sau[1]: Tạo hoá nặn ra trời đất, còn thừa bột nặn bộ chiêng, giao nó cho dân tộc Chăm gìn giữ...
 2. helpme........

  Toán 10 Chứng minh 2 vectơ = nhau

  ý mình là trong này đâu có hbh á
 3. helpme........

  Toán 10 Chứng minh 2 vectơ = nhau

  ghi rõ cách giải giúp mình đc k ạ
 4. helpme........

  Toán 10 Chứng minh 2 vectơ = nhau

  hbh đau ra v bạn
 5. helpme........

  Toán 10 Chứng minh 2 vectơ = nhau

  Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB. Chứng minh rằng vectơ AM + vectơ BN +vectơ CP = vectơ 0
 6. helpme........

  Văn 10 lễ hội đua thuyền

  Tạo 1 văn bản hướng dẫn du khách tham gia lễ hội đua thuyền của người dân phú yên
 7. helpme........

  Văn 10 Infographic

  Tạo 1 văn bản hướng dẫn du khách tham gia lễ hội Cầu Ngư của người dân Phú Yên. (Hình thức infographic)
 8. helpme........

  Văn 9 Tập làm văn

  Viết một đoạn văn ngắn nêu cảm nghĩ của em về ngày 20/11 Lập 1 dàn ý rồi mới làm bài
 9. helpme........

  Tin học Vai trò của thiết bị thông minh và tin học đối với xã hội

  Trả lời ngắn gọi nhất có thể (không quá 10 dòng) 1. Thiết bị thông minh là gì? 2. Vai trò của thiết bị thông minh đối với xã hội trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4? 3. Đóng góp của tin học đối với xã hội? 4. Một số thành tự phát triển của tin học?
 10. helpme........

  English THCS Viết lại câu

  Làm giúp e với ạ
 11. helpme........

  English THCS GERUNDS and INFINITIVE

  Câu nào khó có thể bỏ qua
 12. helpme........

  Toán 10 Mệnh đề; tập hợp

  Có thể vài câu k phải mệnh đề hay tập hợp nên k làm nhe
 13. helpme........

  English THCS Câu bị động (HTHT, QKHT)

  Làm ra kết quả thì dùng dâu * để tách N V O ADV giúp mình nha
 14. helpme........

  English THCS Câu bị động

  Làm các câu dưới đây và sau khi thành kết quả thì phân giúp mình N V O ADV nha(để cho dễ hiểu)
 15. helpme........

  English THCS Fill each blank with a suitable word to complete the following passage

  Điền từ phù hợp vào chỗ trống và giải thích
 16. helpme........

  English THCS Choose the best answer in the brackets to complete the following sentences

  Làm và dịch từng câu, câu nào điền WHOSE thì giải thích giúo mình
 17. helpme........

  English THCS Put the verbs in brackets in the past simple tense or past perfect tense

  Làm các câu sau và giải thích
 18. helpme........

  English THCS Complete the sentences with the words from the box. Use each word once only

  Làm các cấu sau và giải thích
 19. helpme........

  English THCS Complete the second sentences in each pair so that it has a similar meaning to the first sentences

  Làm các câu sau và giải thích 1. This exhibition is much more interesting than the last one. —>the last exhibition was not..............
Top Bottom