Kết quả tìm kiếm

 1. Nguyễn Ngọc Anh Thư

  Toán [Toán 9] Bài tập tìm diện tích bé nhất của một tam giác

  Cho hình vuông ABCD, các cạnh có độ dài bằng a. Qua điểm A vẽ một đường thẳng cắt cạnh BC tại E và cắt đường thẳng CD tại F. Từ A kẻ một đường thẳng vuông góc với À và cắt CD tại G. Tìm vị trí của F để diện tích tam giác GAFnhỏ nhất và tính diện tích ấy theo a.
 2. Nguyễn Ngọc Anh Thư

  Toán [Toán 9] Bài tập tìm diện tích bé nhất của một tam giác

  Xin lỗi bạn mình viết thiếu đề. G là giao điểm của đường thẳng kẻ từ A vuông góc với AF và CD nhé.
 3. Nguyễn Ngọc Anh Thư

  Toán [Toán 9] Bài tập tìm diện tích bé nhất của một tam giác

  Cho hình vuông ABCD, các cạnh có độ dài bằng a. Qua điểm A vẽ một đường thẳng cắt cạnh BC tại E và cắt đường thẳng CD tại F. Tìm vị trí của F để diện tích tam giác GÀ nhỏ nhất và tính diện tích ấy theo a.
 4. Nguyễn Ngọc Anh Thư

  Hóa [Hóa 9] Đốt cháy Fe

  Nhưng mà cô mình chưa dạy đã cho bài này rồi...
 5. Nguyễn Ngọc Anh Thư

  Hóa [Hóa 9] Fe ngoài không khí

  Thật sự thì em cũng không biết...
 6. Nguyễn Ngọc Anh Thư

  Hóa [Hóa 9] Đốt cháy Fe

  Chưa... Em học lớp 9
 7. Nguyễn Ngọc Anh Thư

  Hóa [Hóa 9] Đốt cháy Fe

  Tại sao 3a-2b=0,01*3=0,03 vậy bạn
 8. Nguyễn Ngọc Anh Thư

  Hóa [Hóa 9] Fe ngoài không khí

  Mình cũng không biết nữa tại đề nó chỉ có vầy nhưng khí không màu là NO á bạn.
 9. Nguyễn Ngọc Anh Thư

  Hóa [Hóa 9] Đốt cháy Fe

  Xin lỗi bạn, là 0,224l
 10. Nguyễn Ngọc Anh Thư

  Hóa [Hóa 9] Fe ngoài không khí

  Để m (g) Fe ngoài không khí sau một thời gian thì thu được 30g hỗn hợp A gồm Fe và các Oxit của Fe. Cho hỗn hợp A tác dụng với dung dịch HNO3 dư, đun nóng thì được 5,6l khí không màu (đktc). Tính m (g) Fe ban đầu.
 11. Nguyễn Ngọc Anh Thư

  Hóa [Hóa 9] Đốt cháy Fe

  Đốt cháy hoàn toàn x (g) trong O2 dư thu được 5,36g hỗn hợp A gồm các Oxit của Fe. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp A và dung dịch HNO3 loãng thu được 2,224l khí không màu bay ra ở đktc (NO). Tính x (g) Fe ban đầu.
 12. Nguyễn Ngọc Anh Thư

  Toán [Toán 9] So sánh

  1. \sqrt{2}+\sqrt{3} với \sqrt{10} 2. \frac{23-2\sqrt{19}}{3} với \sqrt{27}
 13. Nguyễn Ngọc Anh Thư

  Toán Chứng minh tam giác vuông

  Tam giác ABC đường cao AH có AB.AC=AH.BC. Chứng minh tam giác ABC vuông tại A.
 14. Nguyễn Ngọc Anh Thư

  Toán [Toán 9] Chứng minh bất đẳng thức

  1. Cho a, b nguyên dương thỏa mãn: (1/a)+(1/2b)=1/3. CMR: a.b<=24 2. Cho a>0; b>0 và a.b=1. CMR: (a+b+1)(a^2+b^2) + 4/(a+b) >= 8 3. a)CMR: 1/xy <= 1/4((1/x)+(1/y)) với mọi x, y>0. Dấu "=" xảy ra khi nào? b)Cho a, b, c>0 và abc=ab+bc+ca. CMR: (1/(a+2b+3c))+(1/(2a+3b+c))+(1/(3a+b+2c))>=3/16 4...
 15. Nguyễn Ngọc Anh Thư

  Toán Chưbg minh Bất đẳng thức Hình học

  1. Cho tứ giác ABCD. Gọi O là giao điểm AC và BD. Kí hiệu S1=S(AOB), S2=S(COD),S3=S(ABCD). a, cmr cănS1+cănS2<= cănS3 b, nếu ABCD là hình thang thì hệ thức trên sẽ như thế nào? 2. Cho tứ giác ABCD. Cmr S(ABCD) <= 1/8(AB+BD)^2.
 16. Nguyễn Ngọc Anh Thư

  Toán [Toán Hình học 9] Bài tập về đường tròn

  Cho A, B, C thẳng hàng và C nằm giữa B và A, vẽ đường tròn (O), đường tròn (O1), đường tròn (O2) có các đường kính lần lượt là AB, AC, BC. Qua C kẻ một đường thẳng bất kì cắt đường tròn (O) tại M, N, cắt hai đường tròn (O1) và (O2) lần lượt tại P, Q. CMR: MP=NQ
 17. Nguyễn Ngọc Anh Thư

  Toán [Toán Đại Số 9] Tìm nghiệm nguyện dương của phương trình

  Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình: 7xyz+7z-10=10yz-7z
 18. Nguyễn Ngọc Anh Thư

  chứng minh biểu thức sau ko phụ thuộc vào biến x

  Bạn nhân phân phối vào cho mất x, rồi kết luận thôi.
 19. Nguyễn Ngọc Anh Thư

  Hóa [Hóa 9] Bài tập về Oxit Bazơ (Oxit Kim loại)

  Đem nung ngoài không khí một hỗn hợp gồm Cu(OH)2 và Mg(OH)2 cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Người ta thu được một hỗn hợp chất rắn có khối lượng bằng 78,74% khối lượng hỗn hợp ban đầu. Tính tỉ lệ phần trăm về khối lượng của các chất có trong hỗn hợp ban đầu.
 20. Nguyễn Ngọc Anh Thư

  Toán [Toán hình 9] Chứng minh đẳng thức

  Cho tam giác ABC vuông tại A; AB<AC. Phân giác góc ngoài A cắt BC tại E. CMR: căn bậc hai của 2/AE = (1/AB) - (1/AC)
Top Bottom