Kết quả tìm kiếm

 1. L

  Toán [Toán 7] PHƯƠNG PHÁP TAM GIÁC BẰNG NHAU

  mn giúp vs ak bài 1 :cho tam giác abc có I la giao cua 3 duong phan giac goi d la gia cua ai bà bc ke ih vuong goc voi bc chung minh góc bih bang goc cid CM rằng trong tam giac can trung diem canh đấy cách đều 2 canh bên
 2. L

  Toán 8 [Toán 8] Chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử

  mn nguoi giúp vs ak phân tích xy(x-y)+yz(y-z)+zx(z-x) a(b^2-c^2)+b(c^2-a^2)+c(a^2-b^2) ab(a+b)+bc(b+c)+ca(c+a)+3abc a^4(b-c)+b^4(c-a)+c^4(a-b) ab(a^2-b^2)+bc(b^2-c^2)+a(c^2-a^2) mai mik phai nạp cho cô r giúp mik vs. cm mn nguoi nhieu!!!!
 3. L

  Toán 8 [Toán 8] Chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử

  mn giúp vs phân tích thành nhân tử bằng cách đặt ẩn phụ dạng da thức quy về bậc 2 ,đặt biến phụ dạng x^4+x^2 -30 (x-1)(x+2)(x+3)(x+6)-28 (x^2+x-2)(x^2+9x+18)-28 (x-18)(x-7)(x+35)(x+90)-67x^2
 4. L

  Toán 8 [Toán 8] Chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử

  Mấy bài đó dùng phuong pháp phân tichs hệ số bất định
 5. L

  Toán 8 [Toán 8] Chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử

  Mn giúp mik vs 6x^3-7x^2+5x-2 4x^3+5x^2+10x-12 4x^3-7x^2-x+3 4x^3-5x^2+6x+9 x^3-12x^2+14x-4 3x^3-5x^2+5x-2 Ngày mai mik phải nạp rồi xin mn nguoi giúp vs
 6. L

  [Toán 8] Phân tích đa thức thành nhân tử

  1)-a-b+2(a+b) 2) x^2+y-3x-3y 3)2ax^2-5by-5a^2y+2bx 4) 3ax^2 +3bx^3+ abx+ bz+ 5a+ 5b
 7. L

  [Toán 8] Phân tích đa thức thành nhân tử

  mifnh sửa rồi mà bạn
 8. L

  [Toán 8] Phân tích đa thức thành nhân tử

  mn nguoi giúp vs ak 1) -a-b+2(a+b) 2) x^2+y-3x-3y 3) 2ax^2-5by-5a^2y+bx
 9. L

  [Toán 8] Phân tích đa thức thành nhân tử

  Mn giúp e bai nay vs x^m+1 + x^m (3a+b)^2 -9a^2 4a^2-(a+b)^2 9x^6+12x^7+8x^8
Top Bottom