Kết quả tìm kiếm

 1. anhphanchin1@gmail.com

  [Vật lý 9] Ôn thi học kì I

  Giúp mình câu 1c với
 2. anhphanchin1@gmail.com

  Toán Sự tương giao của 2 đường thẳng

  Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm N(-4;2) và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -2.
 3. anhphanchin1@gmail.com

  Toán Sự tương giao của 2 đường thẳng

  Xác định tung độ gốc của đường thẳng y= -x+b trong các trường hợp sau: a. Đường thẳng cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -7. b. Đường thẳng đi qua điểm (-1;6). c. Đường thẳng cắt trục hoành tại điểm (8;0). d. Đường thẳng cắt đường thẳng y=3x+1 tại điểm nằm trên trục tung.
 4. anhphanchin1@gmail.com

  Toán Sự tương giao của 2 đường thằng

  Xác định hệ số góc của đường thẳng y=ax+2 trong các trường hợp sau: a. Góc tạo bởi đường thẳng với tia Ox là góc nhọn có tang bằng 2. b. Đường thằng đi qua M(7;1). c. Đường thẳng cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -1. d. Đường thẳng song song với đường phân giác của góc phần tư thứ 2.
 5. anhphanchin1@gmail.com

  Toán Sự tương giao của 2 đường thằng

  Cho hàm số : y= -x+2 a. Gọi M , N là giao điểm của đồ thị của hàm số với trục tung và trục hoành. Tính độ dài MN. b. Tính tg góc MNO.
 6. anhphanchin1@gmail.com

  Toán Sự tương giao của 2 đường thẳng

  Viết phương trình đường thẳng (d) vuông góc với phương trình đương phân giác của góc phần tư thứ nhất của hệ trục toạ độ Oxy và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -6.
 7. anhphanchin1@gmail.com

  Toán Sự tương giao của 2 đường thẳng

  Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua gốc toạ độ O và song song với đường thẳng x-3y=5
 8. anhphanchin1@gmail.com

  Toán Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây -9

  Cho (O;R), đường kính AB. Trên các bán kính OA, OB lần lượt lấy các điểm M và N sao cho OM=ON. Qua M và N vẽ các dây CD//EF(C, E cùng thuộc một nửa đường tròn đường kính AB). a. Chứng minh CDFE là hình chữ nhật. b. Cho OM= \frac{2}{3}R , góc nhọn giữa CD và OA bằng 60 độ , tính diện tích hình...
 9. anhphanchin1@gmail.com

  Toán Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

  Cho (O) và 1 điểm M ở trong đường tròn . Hãy dựng dây AB qua M sao cho góc AOB nhỏ nhất.
 10. anhphanchin1@gmail.com

  Toán Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

  Cho đường tròn (O), đường kính AB=13cm. Dây CD có độ dài 12cm vuông góc với AB tại H. a. Tính các độ dài HA, HB. b. Gọi M, N theo thứ tự là hình chiếu của H trên AC, BC. Tính diện tích tứ giác CMHN. c. Chứng minh rằng OC vuông góc MN.
 11. anhphanchin1@gmail.com

  Toán Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

  Cho đường tròn (O;5cm), hai dây AB và CD song song với nhau có độ dài theo thứ tự bằng 8cm và 6cm. Tính khoảng cách giữa 2 dây.
 12. anhphanchin1@gmail.com

  Toán Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

  Cho đường tròn (O;5dm), điểm M cách O 3dm. a. Tính độ dài dây ngắn nhất đi qua M . b. Tính độ dài dây dài nhất đi qua M .
 13. anhphanchin1@gmail.com

  Toán Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

  Cho đường tròn (O), các bán kính OA, OB. Trên cung nhỏ AB lấy các điểm M và N sao cho AM=BN. Gọi C là giao điểm của các đường thẳng AM và BN. Chứng minh rằng: a. OC là tia phân giác của góc AOB. b. OC vuông góc với AB.
 14. anhphanchin1@gmail.com

  Toán Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

  Cho đường tròn (O), 2 dây AB, CD bằng nhau và cắt nhau tại điểm I nằm bên trong đường tròn. Chứng minh rằng: a. IO là tia phân giác của 1 trong 2 góc tạo bởi 2 dây AB và CD. b. Điểm I chia AB, CD thành các đoạn thẳng bằng nhau đôi một.
 15. anhphanchin1@gmail.com

  Toán Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

  Trong đường tròn (O) cho 2 dây MN=PQ và 2 tia MN, PQ cắt nhau tại điểm A ở ngoài đường tròn. Chứng minh rằng AN=AQ.
 16. anhphanchin1@gmail.com

  Toán Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

  Cho 2 dây CD và EF bằng nhau và vuông góc với nhau tại I của đường tròn (O), biết IC=2cm, ID=14cm. Tính khoảng cách từ O đến mỗi dây.
 17. anhphanchin1@gmail.com

  Toán Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây-1

  Cho 2 dây CD và EF bằng nhau và vuông góc với nhau tại I của đường tròn (O), biết IC=2cm, ID=14cm. Tính khoảng cách từ O đến mỗi dây.
 18. anhphanchin1@gmail.com

  Toán Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây-2

  Trong đường tròn (O) cho 2 dây MN=PQ và 2 tia MN, PQ cắt nhau tại điểm A ở ngoài đường tròn. Chứng minh rằng AN=AQ.
 19. anhphanchin1@gmail.com

  Toán Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây-3

  Cho đường tròn (O), 2 dây AB, CD bằng nhau và cắt nhau tại điểm I nằm bên trong đường tròn. Chứng minh rằng: a. IO là tia phân giác của 1 trong 2 góc tạo bởi 2 dây AB và CD. b. Điểm I chia AB, CD thành các đoạn thẳng bằng nhau đôi một.
 20. anhphanchin1@gmail.com

  Toán Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây-4

  Cho đường tròn (O), các bán kính OA, OB. Trên cung nhỏ AB lấy các điểm M và N sao cho AM=BN. Gọi C là giao điểm của các đường thẳng AM và BN. Chứng minh rằng: a. OC là tia phân giác của góc AOB. b. OC vuông góc với AB.
Top Bottom