Kết quả tìm kiếm

 1. Tunghi_44

  English THPT Câu hỏi đuôi

  John got a new dictionary,..........?
 2. Tunghi_44

  Hóa 11 %V mỗi khí trong hỗn hợp X lần lượt là

  Cho 8,96 lít (đktc) hỗn hợp X gồm propin và but-2-in lội thật chậm qua bình dd AgNO3/NH3 dư thấy có 44,1 g kết tủa. %V mỗi khí trong hỗn hợp X lần lượt là: A. 80%; 20% B. 25%; 75% C. 20%; 80% D. 75%; 25%
 3. Tunghi_44

  Hóa 11 CTPT của X là

  :Đốt cháy hoàn toàn 13,6gam ankadien X, sau phản ứng thu được V lít khí CO2 (đkc) và 14,4gam H2O. CTPT của X là A. C3H4.B. C4H6. C. C5H8.D. C4H8.
 4. Tunghi_44

  Hóa 11 Tìm công thức của 2 adehit

  Cho 6,7g hỗn hợp 2 andehit no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với dd AgNO3/NH3 thu được 75,6g Ag. Công thức của 2 andehit trên lần lượt là A. HCHO và CH3CHO B. CH3CHO và C2H5CHO C. C2H5CHO và C3H7CHO D. C3H7CHO và C4H9CHO
 5. Tunghi_44

  Hóa 11 Phản ứng nào sau đây dùng để nhận biết andehit axetic

  Phản ứng nào sau đây dùng để nhận biết andehit axetic A. Phản ứng cộng hidro. B. Phản ứng với AgNO3/ dd NH3, t0 C. Phản ứng cháy. D. Phản ứng trùng ngưng
 6. Tunghi_44

  Vật lí 11 Một người cận thị có giới hạn nhìn rõ từ 10 cm đến 100 cm.

  Một người cận thị có giới hạn nhìn rõ từ 10 cm đến 100 cm. Khi đeo một kính có tiêu cự -100 cm sát mắt, người này nhìn được các vật trong khoảng A. từ 100/9 cm đến vô cùng. B. từ 100/11 cm đến vô cùng. C. từ 100/9 cm đến 100 cm. D. từ 100/11 cm đến 100 cm.
 7. Tunghi_44

  Hóa 11 Tính thể tích O2 đktc

  Đốt cháy 1 hiđrocacbon Y được 3,36 lít khí CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Thể tích O2 (đktc) tham gia A. 8,40 lít. B. 4,53 lit. C. 2,48 lit. D. 5,60 lit.
 8. Tunghi_44

  Hóa 11 Hoàn thành phương trình phản ứng hoá học sau:

  a) Oxi hoá hoàn toàn Butan b) Oxi hoá hoàn toàn Propan
 9. Tunghi_44

  Toán 11 Tính các giới hạn sau:

  Tính các giới hạn sau: a) lim (√4x²-√x +2x) x–> trừ vô cùng b) lim( √x²+√5 - 3)/ (x+2) x→-2
 10. Tunghi_44

  Vật lí 11 Xác định vectơ cường độ điện trường

  Cho hai diện tích q1 =4.10-¹⁰C, q2 = -4.10-¹⁰C đặt tại A, B trong không khi biết AB = 10cm. Xác định véc tơ cường độ điện trường E tại : (vẽ hình) a/ Trung điểm của AB b/ M biết MA = MB=10cm
 11. Tunghi_44

  Hóa 11 Màu của dd thu được là:

  Sục 2,24 lít (đktc) CO2 và dung dịch chứa 0,2 mol NaOH, cho vài giọt phenolphtalein vào dd sau phản ứng, màu của dd thu được là: A. Màu đỏ B. Màu xanh C. Màu tím D. Không màu
 12. Tunghi_44

  Toán 11 Phương trình lượng giác

  Số giá trị nguyên của m để phương trình 2sin²x- sinxcosx- mcos²x= 1 có nghiệm trên [-π/4; π/4] là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
 13. Tunghi_44

  Toán 11 Tìm tổng các số hạng

  Viết sáu số xen giữa hai số 3 và 24 để được một CSC có 8 số hạng. Tìm tổng các số hạng của CSC này
 14. Tunghi_44

  Toán 11 Giải phương trình

  Giải phương trình: 2sin²2x+ sin2x- 3= 0
 15. Tunghi_44

  Toán 11 Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành

  Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. gọi E, F, K lần lượt là trung điểm của SA, SD, AD. a) tìm giao tuyến của (SAC) và (SBD) b) tìm giao điểm của đường thẳng BK và mặt phẳng SCD c) chứng minh: EF //(SBC) OF //(SBC) d) chứng minh (OEF)// (SBC)
 16. Tunghi_44

  Toán 11 Tính xác suất

  n(Ω)= 30C5 phải khong ạ
 17. Tunghi_44

  Toán 11 Tính xác suất

  Một lớp có 30 học sinh trong đó có 18 nam và 12 nữ. Giáo viên gọi 5 học sinh lên bảng làm bài tập .Tính xác suất để có cả nam lẫn nữ và số nam ít hơn số nữ.
 18. Tunghi_44

  Toán 11 Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình chữ nhật.

  Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình chữ nhật. CP= PD, SQ=AQ, BM= CM a) +Giao tuyến (SAC) và (SBD) +Giao tuyến (SAD) và (SBP) + Giao tuyến (SBD) và (SMP) b) +Giao điểm SD và (MPQ) + Giao điểm SB và (MPQ) c) Gọi N là trung điểm SD. Chứng minh: (MNP) // (SBD) d) Thiết diện hình chóp cắt bởi (MPQ)
 19. Tunghi_44

  Toán 11 Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình chữ nhật.

  Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình chữ nhật. CP= PD, SQ=AQ, BM= CM a) +Giao tuyến (SAC) và (SBD) +Giao tuyến (SAD) và (SBP) + Giao tuyến (SBD) và (SMP) b) +Giao điểm SD và (MPQ) + Giao điểm SB và (MPQ) c) Gọi N là trung điểm SD. Chứng minh: (MNP) // (SBD) d) Thiết diện hình...
 20. Tunghi_44

  Hóa 11 Tính pH của dd X

  Cho 400ml nước vào 200ml dd HCl 0,001M thu được dd X. Tính pH của dd X
Top Bottom