Kết quả tìm kiếm

  1. B

    Toán 10 Tìm $\alpha \in [0,\dfrac{\pi}{2}]$ sao cho biểu thức nhận giá trị nguyên

    Hãy xác định \alpha \in \left [ 0 ; \dfrac{\pi}{2} \right ] biết 3 + 2|sin \alpha| \in \mathbb{Z} thanks đã giúp e giải bài
  2. B

    Toán 10 Phương trình đường tròn ạ

    Tìm m để phương trình sau là phương trình đường tròn x^2+y^2-6x+2y\ln m+3\ln m+7=0
Top Bottom