Kết quả tìm kiếm

  1. eye_smile

    Bạn ơi cho mình hỏi, có phải là diễn đàn đang bị lỗi về latex không nhỉ?

    Bạn ơi cho mình hỏi, có phải là diễn đàn đang bị lỗi về latex không nhỉ?
  2. eye_smile

    Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

    d đi qua M(2;1) tạo với 2 trục tọa độ 1 tam giác vuông $rightarrow$ d có phương trình: $y=ax+1-2a$ ($a$ khác 0; $a$ khác $\dfrac{1}{2}$) d cắt 2 trục tọa độ tại 2 điểm $A(0;1-2a);B(\dfrac{2a-1}{a};0)$ rightarrow $S=\dfrac{1}{2}| 1-2a|.| \dfrac{2a-1}{a} |=4$ Giải phương trình tìm $a$
Top Bottom