Kết quả tìm kiếm

 1. N

  Toán Phương trình mặt phẳng

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt phẳng (P) qua hai điểm M(1;8;0), C(0;0;3) cắt các nửa trục dương Ox, Oy, lần lượt tại A, B sao cho OG nhỏ nhất (G là trọng tâm tam giác ABC). Biết G(a;b;c), Tính P = a + b + c. A. 12 B. 6 C. 7...
 2. N

  Toán Mặt phẳng đoạn chắn

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt phẳng (P) qua hai điểm M(1;8;0), C(0;0;3) cắt các nửa trục dương Ox, Oy, lần lượt tại A, B sao cho OG nhỏ nhất (G là trọng tâm tam giác ABC). Biết G(a;b;c), Tính P = a + b + c. A. 12 B. 6 C. 7...
 3. N

  Toán Bài toán ứng dụng

Top Bottom