Kết quả tìm kiếm

  1. duongcongcongminh

    [Hoá học] Amin Amino Axit

    cho một lượng amino axit a vào dung dịch chứa 0 15 mol hcl . dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 0.25 mol naoh, sau đó cô cạn được 18.325 gam rắn khan vậy a có công thức phân tử là
Top Bottom