Kết quả tìm kiếm

  1. annabanana

    Hóa 12 este ctpt c5h8o4

    Este X có CTPT C5H8O4 khi tác dụng với dung dịch NaOH thu được 1 muối và 2 ancol. CTCT của X là? A. CH3 - OOC - COOCH3 B. CH3 - OOC - COOC3H7 C. CH3OOC - CH2 - COOC2H5 D. CH3OOC - COOC2H5
Top Bottom