Kết quả tìm kiếm

  1. C

    Toán Chứng minh bất đẳng thức

    Cho các số thực dương x,y,z thỏa mãn x+y+z=4 Chứng minh 1/xz +1/xy lớn bằng 1
Top Bottom