Kết quả tìm kiếm

  1. utopiaguy

    Toán Sử dụng phương pháp hàm số trong việc tìm GTLN và GTNN

    1, Cho các số thực dương x,y,z thỏa mãn x+y+z=4xyz. Chứng minh rằng: $ \frac{1}{x(y+z)}+\frac{1}{y(z+x)}+\frac{1}{z(x+y)} > \frac{5}{x+y+z} $ 2, Cho a,b,c là các số dương. CMR: $ 3(a+b+c) \geq \sqrt[3]{\frac{a^{3}+b^{3}+c^{3}}{3}}+8\sqrt[3]{abc} $ 4, Cho x,y,z là các số dương thay đổi. Tìm GTNN...
  2. utopiaguy

    Vật lí lực căng bề mặt chất lỏng

    Để xác định hệ số căng bề mặt của rượu người ta làm như sau: Cho rượu vào cái bình chảy nhỏ giọt ra ngoài theo một ống nhỏ, đường kính miệng ống 4(mm), đặt thẳng đứng. Thời gian giọt này rơi sau giọt kia là 2(s). Sau 65(phút) có 100 giọt rượu chảy ra. Cho g=10(m/s2), Hãy tính hệ số căng bề mặt...
Top Bottom