Kết quả tìm kiếm

 1. mynguyen2002

  bài tập chia hai phần không bằng nhau

  1) Chia 14 gam hỗn hợp X gồm H2S và H2 làm 2 phần: -Phần 1: Tác dụng với d/dịch NaOH dư, xử lý d/dịch sản phẩm thì thu được 23,4 gam muối khan. -Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn bằng khí O2 cho toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì thấy khối lượng dung dịch giảm 2,9 gam so với dung...
 2. mynguyen2002

  bài tập về cấu hình e

  A,B,X là 3 nguyên tố phi kim .Tổng số hạt proton, nơtron,electron trong phân từ AX2 là 52. Số hạt mang điện của AY2 nhiều hơn số hạt mang điện của AX2 là 28 hạt. Phân tử X2Y có tổng số hạt proton,electron và nơtron là 28 trong đó số hạt mang điện bằng 2,5 lần số hạt không mang điện. a)Xác định...
 3. mynguyen2002

  Vật lí động học chất điểm

  Gọi quãng đường là S : -Xét xe 1:\frac{S}{2*30}+\frac{S}{2*45}=2 => S=72km Xe 2: v_{0}t+\frac{1}{2}at^{2} => a=36km/h^{2} => Ct vận tốc xe 2: x_{2}=36t a, Khi 2 xe có vận tốc bằng nhau thì v_{2}=36t=30 => t=50 phút...
 4. mynguyen2002

  Vật lí động học chất điểm

  Gọi quãng đường là S : -Xét xe 1:\frac{S}{2*30}+\frac{S}{2*45}=2 => S=72km Xe 2: v_{0}t+\frac{1}{2}at^{2} => a=36km/h^{2} => Ct vận tốc xe 2: x_{2}=36t a, Khi 2 xe có vận tốc bằng nhau thì v_{2}=36t=30 => t=50 phút...
 5. mynguyen2002

  Vật lí động học chất điểm

  2 xe cùng chuyển động thẳng đều từ A về B. Sau 2 giờ 2 xe tới B cùng lúc. Xe 1 đi nửa quãng đường đầu tiên với vận tốc 30km/h và nửa quãng đường còn lại với vận tốc 45km/h . Xe 2 đi hết cả quãng đường với gia tốc không đổi. a) xác định thời điểm 2 xe có vận tốc bằng nhau b) có lúc nào một xe...
Top Bottom