Kết quả tìm kiếm

  1. manh550

    Toán Bất Đẳng Thức

    1. Cho x,y,z thuộc đoạn [0;1]. CMR: \frac{x}{1+x^2}+\frac{y}{1+y^2}+\frac{z}{1+z^2}\leq 2 2.Cho 3 số dương a,b,c. CMR: \frac{1}{a^2+bc}+\frac{1}{b^2+ac}+\frac{1}{c^2+ab}\leq \frac{a+b+c}{2abc} 3.Cho a,b,c >0. CMR: \sqrt{\frac{a}{b+c}}+\sqrt{\frac{b}{c+a}}+\sqrt{\frac{c}{a+b}}\geq 2
Top Bottom