Kết quả tìm kiếm

 1. trangthunguyendinh

  Hóa 9

  đem 46,4g FexOy tác dụng vs H2 đun nóng thu đc rắn B gồm Fe và FexOy dư.Đem rắn B tác dụng hết với dd HNO3(l) dư thu đc dd C có chứa 145,2g muối Fe(NO3)3 và 0,52mol NO thoát ra.Biết các Pứ xảy ra hoàn toàn.Xác định CT oxit sắt và khối lượng kim loại từng chất trong B
 2. trangthunguyendinh

  Thi hóa 9!

  1.đem 46,4g FexOy tác dụng vs H2 đun nóng thu đc rắn B gồm Fe và FexOy dư.Đem rắn B tác dụng hết với dd HNO3(l) dư thu đc dd C có chứa 145,2g muối Fe(NO3)3 và 0,52mol NO thoát ra.Biết các Pứ xảy ra hoàn toàn.Xác định CT oxit sắt và khối lượng kim loại từng chất trong B 2.Đốt 40,6g hợp kim gồm Al...
 3. trangthunguyendinh

  Hóa [Lớp 9] Bài tập

  cho 8 gam hỗn hợp X gồm Mg và kim loại M tác dụng với dd HCl dư thu dc 4,48 lít H2( dktc) và dung dịch B. Mặt khác, khi hòa tan hết 8gam X trong dd H2SO4 đặc nóng thấy thoát ra 5,6 lít SO2(dktc). a,Xac định kim loai M b,Cho dd B tác dụng vs dd NaOH dư đc kết tủa C.Nung toàn bộ C trog không khí...
 4. trangthunguyendinh

  Hóa Hóa 9!

  cho 8 gam hỗn hợp X gồm Mg và kim loại M tác dụng với dd HCl dư thu dc 4,48 lít H2( dktc) và dung dịch B. Mặt khác, khi hòa tan hết 8gam X trong dd H2SO4 đặc nóng thấy thoát ra 5,6 lít SO2(dktc). a,Xac định kim loai M b,Cho dd B tác dụng vs dd NaOH dư đc kết tủa C.Nung toàn bộ C trog không khí...
 5. trangthunguyendinh

  Hóa 9!

 6. trangthunguyendinh

  Giải thích hiện tượng

  neêu hiện tượng xảy ra khi cho Cu vào dd H2SO4 loãng và sục O2 liên tục và khi cho mảnh Cu vào dd H2SO4(đn)
 7. trangthunguyendinh

  Tách chất!!

 8. trangthunguyendinh

  Hóa Hóa tách chất

 9. trangthunguyendinh

  Hóa chuyên đề nhận biết!

  1.Chỉ dùng 1 loại thuốc thử hãy phân biệt: a,,HCl;HNO3;H2SO4;H2S b,NaHCO3;NaHSO4;NaOH;Ba(OH)2;(NH4)2CO3 c,MgSO4;K2CO3;Pb(NO3)2;Na2SO3 d,Na2SO4;H2SO4;CuSO4;FeSO4;MgSO4 2.Chỉ dùng thuốc tím:H2SO4;K2SO3;Na2CO3;MgCl2;Ba(NO3)2;K2S 3.Chỉ dùng 1 loại hóa chất:Ba(HSO3)2;NaHS;Ca(HCO3)2;KOH
 10. trangthunguyendinh

  Nhận biết

 11. trangthunguyendinh

  Toán Căn thức

 12. trangthunguyendinh

  Toán 9 căn thức!

 13. trangthunguyendinh

  Hóa 8**

  ch0 200ml dd NaOH vào 200g dd Al2(SO4)3 1,71%.Sau Pứ thu đc 0,78g kết tủa.Tính CM của dd NaOH tham gia Pứ. 2.Cho 200g dd Ba(OH)2 17,1% vào 500g dd hỗn hợp (NH4)2SO4 1,32% và CuSO4 2%.Sau khi kết thúc tất cả các Pứ ta thu đc khí A,kết tủa B và dd C. a,Tính V khí A (Đktc) b,Lấy kết tủa B rửa sạch...
 14. trangthunguyendinh

  Hóa Viết pthh và tính giá trị M

  nhiệt phân hoàn toàn M g muối MgCO3 pứ kết thúc thu được MgO;V l CO2 dẫn toàn bộ lượng CO2 này vào 2l dd chứa KOH 2M và Ca(OH)2 0,05M thì thu đc 8g kết tủa.Viết các PTHH có thể xảy ra và tính giá trị M.
 15. trangthunguyendinh

  Hóa Hóa nhận biết!!

  Trình bày PPHH nhận biết các chât bột đựng trong các lọ riêng:a,Al2O3;Fe2O3;FeO;Fe3O4 b,NaCl;CaCl2;AlCl3;FeCl2 Giúp mình vs nha mấy bn!!!Thân
 16. trangthunguyendinh

  hình 8

  Cho hình thoi ABCD có Â=120 độ. Tia Ax tạo với tia AB một góc BÂx=15 độ và cắt cạnh BC tại M, cắt đường thẳng CD tại N. Chứng minh 1/AM^2 + 1/AN^2 = 4/3AB^2
 17. trangthunguyendinh

  Hình 8!!!

  cho tam giác ABC vuông tại A(ABC=60). Trên nửa mf có bờ là đường thẳng AB chứa điểm C,kẻ tia Ax//BC.Trên Ax lấy D/AD=DC a,Tính các góc BAD;ADC b,CM tứ giác ABCD là hình thang cân c,gọi M là trung điểm BC.Tứ giác ADMB là hình gì?vì sao
 18. trangthunguyendinh

  Hóa Hóa 8!!

  cho hỗn hợp Zn;Fe;Mg vào 280ml dd HCl 0,5M.Toàn bộ khí bay ra được dẫn qua ống đựng sứ chứa a g CuO nung nóng. Sau Pứ trong ống còn 12,48g chất rắn B. Cho B vào dd HCl nồng độ C% thu được dd D.Nồng độ % của muối có trong dd D là 27%. Để trung hòa dd D cần 50ml dd NaOH 2M.Tính a và C% của dd HCl
 19. trangthunguyendinh

  Hóa 8

  1.hòa tan m gam hỗn hợp X gồm 3 muối : cacbonat , hidrocacbonat, clorua của một kim loại kiềm vào một lượng dung dich hcl lấy dư, được dung dịch A và khí B. chia dung dịch A thành 2 phần. Cho phần 1 tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, thu được 68,88 gam kết tủa.Cho phần 2 tác dụng với lượng vừa đủ...
 20. trangthunguyendinh

  Toán [TOÁN 8] Bài tập hình

  1.cho tam giác ABC vuông tại A(ABC=60). Trên nửa mf có bờ là đường thẳng AB chứa điểm C,kẻ tia Ax//BC.Trên Ax lấy D/AD=DC a,Tính các góc BAD;ADC b,CM tứ giác ABCD là hình thang cân c,gọi M là trung điểm BC.Tứ giác ADMB là hình gì?vì sao d,so sánh S AMCD với S ABC 2.cho hình chữ nhật ABCD vẽ BH...
Top Bottom