Kết quả tìm kiếm

 1. _khánh

  Toán 9 Chứng minh rằng với mọi a hệ phương trình luôn có nghiệm

  Cho hệ phương trình \begin{cases} ax-y=2 \\ x+ay=3 \end{cases} Chứng minh hệ phương trình luôn có nghiệm số với mọi a.
 2. _khánh

  Văn 9 Đoạn văn 200 chữ: “Nếu không có lửa làm sao thành mùa xuân?"

  “Hòn đá có thể cho lửa, cành cây có thể cho lửa. Nhưng chỉ có con người mới biết nuôi lửa và truyền lửa. Lửa xuất hiện khi có tương tác, ít ra là hai vật thể tạo lửa. Lửa là kết quả của số nhiều. Cô bé bán diêm là số đơn. Cô đã chết vì thiếu lửa. Để rồi từ đó loài người đã cảnh giác thắp nến...
 3. _khánh

  English [TIPs] Bài tập viết lại câu (Rewrite the sentences)

  1. She decided to set … a computer graphics firm with the money she inherited. up 2. He said he could make me a rich man. But I saw … him immediately. through 3. He saw his best friend … his divorce. through 4. I’ll see you …, you may not be able to find your way to the lift. out 5. We’d better...
 4. _khánh

  English THPT [THPT] Từ Vựng Nâng Cao

  Question 94. The boy was always ____________ trouble as a youth. Then, to everyone’s surprise, he became a policeman. A. getting into B. looking after C. going on D. keeping with Question 95. All the children have gone ____________ mumps. A. along with B. down with C. out with D. through with
Top Bottom