Kết quả tìm kiếm

  1. Daumath0t

    Tìm GTNN và GTLN

    tìm GTNN của D= x^2 - xy + y^2 - 2x -2y GTLN của E = -X^2 - Y^2 + XY +2X+ 2Y
  2. Daumath0t

    Toán Toán lớp 9 - hình học về hệ thức lượng

    cho góc a là góc nhọn, rút gọn biểu thức: A = sin^6 a + cos^6 a + 3* sin^2 a - cos^2 a
Top Bottom