Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Toán 12 Cho $z$ thỏa mãn $|z-3-2i|=2$

    Cho số phức z=a+bi thỏa mãn |z-3-2i|=2. Tính a+b biết |z+1+2i|+2.|z-2-5i| đạt GTNN.
Top Bottom