Kết quả tìm kiếm

  1. 0

    Toán Toán lớp 10

    trong Oxy cho ba điểm A(-2;1);B(3;2);C(4;-2) a,cmr A,B,C ko thẳng hàng. b,tìm tọa độ trung điểm I của AB. c,Tìm tọa độ điểm D sao cho ABCD là hình bình hành. d, tính chu vi của tam giác ABC
Top Bottom