Kết quả tìm kiếm

 1. phuonganh2404

  Toán BĐT

  cho a,b,c >0 thỏa mãn $a^{2}+b^{2}+c^{2}=3$ CMR: $\frac{a}{bc}+\frac{2b}{ac}+\frac{5c}{ab}\geq 2\sqrt{6}$
 2. phuonganh2404

  Toán BĐT

  CMR:$\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\sqrt{\frac{2c}{a+b}}\geq 2$ với a,b,c >0
 3. phuonganh2404

  Toán hinh 9 khó

  cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn tâm O. AD là phân giác góc BAC( D thuộc (O)). M là trung điểm AD. kẻ OD giao với BC tại Q, giao với (O) tại E. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABM cắt AC tại F. CMR: EF vuông góc với AC
 4. phuonganh2404

  Toán 9

  Bài 1:cho (O;R) và đường kính AB cố định. CD là 1 đường kính thay đổi của đường tròn. d là tiếp tuyến của (O) tại B. AC, AD cắt d tại F,E. CMR: khi CD thay đổi thì trực tâm của tam giác DEF luôn nằm trên 1 đường tròn cố định. Chỉ rõ và hãy vẽ chính xác đường...
 5. phuonganh2404

  Văn Cảm nhận về nhân vật trữ tình

  viết đoạn văn cảm nhận về nhân vật trữ tình trong bài thơ ánh trăng trong đó có sử dụng thành phần tình thái
 6. phuonganh2404

  Toán [toán 9 ]đại số

  Bài 1:cho x,y>0 thỏa mãn $x^{2}y+x+1\leq y$.Tìm Max của P=$\frac{xy}{\left ( x+y \right )^{2}}$ Bài 2: Cho a,b >0 thỏa mãn $a^{2}+2b^{2}\leq 3c^{2}$. CMR:$\frac{1}{a}+\frac{2}{b}\geq \frac{3}{c}$
 7. phuonganh2404

  Toán cực trị 9

  Bài 1: Tìm Max, Min của D=$x\sqrt{5-x}+(3-x)\sqrt{2+x}$, 0$\leq$ x$\leq $3 Bài 2: Tìm Max của E= $3\sqrt{2x-1}+x\sqrt{5-4x^{2}}$ Bài 3: Giải phương trình$ \frac{x+6}{x-9}+x=\sqrt{10x-35}+\sqrt{13-2x}+4$ Bài 4: cho a,b,c >$\frac{25}{4}$ tìm Min của...
 8. phuonganh2404

  Hóa 9

  bài 1: đốt cháy hoàn toàn 4,6g hợp chất hữu cơ X tạo ra 8,8 g CO2 và 5,4g H2O. dX/H2=23 a. xác định CTPT của X b. biết X là 1 loại rượu xác định CTCT của X bài 2: cho 10ml rượu C2H5OH 92o tác dụng hết với Na. tính VH2 thoát ra (ĐKTC) DC2H5OH= 0,8g/ml. DH2O=1 g/ml
 9. phuonganh2404

  Toán hinh 9 khó

  Bài 1: cho tam giác ABC nhọn có đường cao AG, H là trực tâm. D là trung điểm BC. các đường tròn đường kính BC,AD giao nhau tại E,F a) CMR: đường tròn ngoại tiếp tam giác HEG và đường tròn ngoại tiếp tam giác HFG đều tiếp xúc với đường tròn đường kính BC. b) CM: H,E,F thẳng hàng Bài 2: cho tam...
 10. phuonganh2404

  Toán hinh 9 khó

  cho tam giác ABC nhọn nội tiếp (O;R) có AB=c, AC=b, BC=a. điểm I năm trong tam giác, gọi x,y,z lần lượt là khoảng cách từ I đến BC,CA,AB. CMR: \sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}\leq \sqrt{\frac{a^{2}+b^{2}+c^{2}}{2R}}
 11. phuonganh2404

  Toán số học 9 khó

  giả sử a,b thuộc Z+. CMR: a^2+b^2 biểu diễn dưới dạng hiệu của 2 bình phương đúng <=> a.b chẵn
 12. phuonganh2404

  Toán hình khó

  cho tam giác ABC nội tiếp (O) và H là trực tâm của tam giác. I, J,K lần lượt là trung điểm BC,AC,AB. (I;IH) giao BC tại M,N. (J;JH) giao AC tại Q,F. (K;KH) giao AB tại G,E. CMR: M,N,F,Q,G,E thuộc 1 đường tròn
 13. phuonganh2404

  Toán tổ hợp

  Bài 1: cho bàn cờn^{2}xn^{2} ô ( n thuôc Z+) trong đó mỗi ô đều đc viết 1 số nguyên dương sao cho hiệu của 2 số ở 2 ô kề nhau(2 ô có chung cạnh) là ko vượt quá n. CMR: bàn cờ có ít nhất \left [ \frac{n}{2} \right ]+1 ô chứa cùng 1 số Bài 2: cho bàn cờ 100x100 ô trong đó mỗi ô đều đc viết 1 số...
 14. phuonganh2404

  Toán phương trình bậc hai

  cho 5a+3b+2c=0 CMR: phương trình ax^2+bx+c =0 có nghiệm
 15. phuonganh2404

  Toán BDT kho

  cho a,b,c>0.CMR: \frac{a^{2}}{b^{2}+c^{2}}+\frac{b^{2}}{a^{2}+c^{2}}+\frac{c^{2}}{b^{2}+a^{2}}\geq \frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}
 16. phuonganh2404

  Toán hinh 9 khó

  cho hbh ABCD. trên AB lấy 2 điểm E,F sao cho AE<AF. CE giao DF tại J. 2 đường tròn ngoại tiếp tam giác AJE và tam giác BJI giao nhau tại Q. CM: JQ//AD
 17. phuonganh2404

  Toán hinh 9 khó

  bài 1:cho tứ giác ABCD. CMR: AB.CD+AD.BC\geqAC.BD bài 2: tính các góc của tam giác ABC, nếu biết: Sin\frac{\widehat{A}}{2}.Sin\frac{\widehat{B}}{2}.Sin\frac{\widehat{C}}{2}=\frac{1}{8}
 18. phuonganh2404

  Toán hinh hoc 9

  Bài 1: cho \Delta ABC vuông tại A.I là giao điểm của các đường phân giác. a.AB=5, IC=6. tính BC? b. IB=\sqrt{5}, IC=\sqrt{10}. Tính AB, AC Bài 2 :cho \Delta ABC vuông tại A.. Cạnh BC=3\sqrt{5}, vẽ hình vuông ADEF có canh =2 (D\inAB, F\inAC). Tính AC, AB.
 19. phuonganh2404

  Toán BĐT 9 khó

  Với x,y,z>0. cmr: \sqrt{x^{2}+xy+y^{2}}+\sqrt{x^{2}+xy+y^{2}}+\sqrt{x^{2}+xy+y^{2}} \geq \sqrt{3}(x+y+z)
 20. phuonganh2404

  Vật lí Quang học

  Người ta định mắc 4 bóng đèn tròn ở 4 góc của 1 trần nhà hình vuông canh 4 m và 1 quạt trần ở giữa trần nhà, quạt trần có sải cánh 0,8m. biết trần nhà cao 3,2m tình từ mặt sàn. hãy tính toán thiết kế cách treo quạt trần để khi quạt quay ko có điểm nào trên mặt sàn loang loáng bóng quạt trần?
Top Bottom