Kết quả tìm kiếm

 1. Hồ Thị Phú

  Ngoại ngữ Tiếng anh 8

  Read the following passage and choose the item (a, b, c, or d) that best answers each of the questions about it. Alexander Graham Bell was born in 1847 in Edinburgh, Scotland. His father was an expert in phonetics, the study of the sounds of languages. As a boy, Bell became interested in sounds...
 2. Hồ Thị Phú

  Ngoại ngữ bài tập kiểm tra unit 2 Anh 8

  I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others. 1. a. patient b. address c. assistant d. distance 2. a. fishing b. cousin c...
 3. Hồ Thị Phú

  Ngoại ngữ lớp 8

  I. Choose the word that has underlined part pronounced differently from the others. 1. a. planet b. character c. happy d. classmate 2. a. letter b. twelve c. person d. sentence 3. a. humor...
 4. Hồ Thị Phú

  Hóa hóa trị

  a) Hóa trị của một nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là gì? b) khi xác định hóa trị, lấy hóa trị của nguyên tố nào làm đơn vị, nguyên tố nào là hai đơn vị?
 5. Hồ Thị Phú

  Toán phân tích đa thức thành nhân tử

  Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x3 – 2x2 + x; b) 2x2 + 4x + 2 – 2y2; c) 2xy – x2 – y2 + 16.
 6. Hồ Thị Phú

  Sử [sử 8] Trình bày diễn biến và kết quả của Cách mạng Hà Lan

  - Trình bày diễn biến và kết quả của Cách mạng Hà Lan
 7. Hồ Thị Phú

  Sinh [Sinh 8] Xương dẹt và xương ống

  so sánh sự khác nhau của xương dẹt và xương ống ? Ý nghĩa?
 8. Hồ Thị Phú

  Ngoại ngữ bài tập về câu điều kiện

  Dưới đây là bài viết tổng hợp bài tập về câu điều kiện có đáp án để các bạn làm quen ghi nhớ lâu với câu điều kiện ở cả 3 loại Bài tập 1: Hoàn thành các câu sau với các các từ ở trong ngoặc câu điều kiện loại 1 2 3 1) If we meet at 9:30, we...........(to have) plenty of time. 2) Lisa would find...
 9. Hồ Thị Phú

  Hóa bài tập về nguyên tố hóa học

  a) Theo giá trị khối lượng tính bằng gam của nguyên tử cacbon cho trong bài học, hãy tính xem : Một đơn vị cacbon tương ứng với bao nhiêu gam ? b) Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là A, B, C hay D ? A. 5,342.10-23 g B. 6,023.10-23 g C. 4,482.1023 g...
 10. Hồ Thị Phú

  Địa lớp 7

  Nhận xét về hướng gió thổi vào mùa hạ và mùa đông của khu vực Nam Á, Đông Nam Á. Tại sao lượng mưa ở các khu vực này lại có sự chênh lệch rất lớn giữa mùa hạ và mùa đông ?
 11. Hồ Thị Phú

  Toán toán vui

  1. 2 người đàn ông bị bắt. Một trong số họ bị kết luận là có tội, nhưng rốt cục thẩm phán buộc phải thả cả 2. Tại sao? 2. Có 2 đồng xu trên bàn, tổng giá trị là 15 đồng. Trong đó, một đồng không mang giá trị 5. Hỏi đó là những đồng xu mệnh giá thế nào? 3. Một người mua cổ phiếu với giá $7...
 12. Hồ Thị Phú

  Sinh [Sinh 8] Ôn kt1t

  .1. hãy nêu các loại mô chính và chức năng 2. Phản xạ là gì ? hãy lấy ví dụ về phản xạ 3. Từ một VD cụ thể đã nêu, hãy phân tích đường đi của xung thần kinh trong phản xạ đó 4. Nêu đặc điểm cấu tạo và chức năng của xương dài 5. Sự khác nhau giữa xương tay và xương chân có ý nghĩa gì đối...
 13. Hồ Thị Phú

  Đuổi hình bắt chữ

  Đuổi hình bắt chữ;););););) Kinh Độ
 14. Hồ Thị Phú

  Văn văn chứng minh

  chứng minh rằng đoạn trích Trong lòng mẹ đã làm nổi bật tuổi thơ cay đắng của bé Hồng và tình mẹ thắm thiết, sâu nặng
 15. Hồ Thị Phú

  Ngoại ngữ bài tập tiếng anh lớp 8

  I. Chuyển các câu sau sang câu bị động 1. Mary types letters in the office. 2. His father will help you tomorrow. 3. Science and technology have completely changed human life. 4. Peter broke this bottle. 5. They are learning English in the room. 6. Nothing can change my mind. 7. No one...
 16. Hồ Thị Phú

  Toán bài tập nâng cao đại số

  Bài 1 : phân tích đa thức thành nhân tử. 3x2 + 2x – 1 x3 + 6x2 + 11x + 6 x4 + 2x2 – 3 ab + ac +b2 + 2bc + c2 a3 – b3 + c3 + 3abc bài 2 : cho phân thức : tìm điều kiện của x để A có nghĩa. Rút gọn A. Tính x để A < 1. Bài 3 : Chứng minh các bất đẳng thức : Cho a + b + c = 0 . Chứng minh...
 17. Hồ Thị Phú

  Ngoại ngữ bài tập áp dụng của quy tắc chuyển câu chủ động thành câu bị động

  Viết lại các câu sau sử dụng cách nói gián tiếp. 1. “Open the door,” he said to them. -He told them................................................................... 2. “Where are you going?” he asked her. -He asked her where......................................................... 3. “Which...
 18. Hồ Thị Phú

  Ngoại ngữ bài tập chia thì

  I) Use the verbs in brackets into the present simple tense 1. I often (get)……… up at 6.00 a.m. 2. He (wash)…………… clothes every weekend. 3. The sun (rise)………… in the East and (set)……… in the West. 4. Mary (think)…………… her brother (not be)…………… lazy. 5. How you (go)……… to school everyday ? II)...
 19. Hồ Thị Phú

  Sinh [Sinh 8] Mô xương

  Nêu sự khác nhau giữa xương tay và xương chân
 20. Hồ Thị Phú

  Ngoại ngữ đố mẹo tiếng anh

  1 What only belongs to you but it is used more by others than by yourself ? 2 What has one eye but can not see ? 3 when i eat, i live When i drink i die. who am i ?
Top Bottom