Kết quả tìm kiếm

  1. G

    Hóa 12 Hợp chất của nhôm

    Cho m gam kali vào 300ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch X vào 200ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M thu được kết tủa Y. Để lượng kết tủa Y lớn nhất thì giá trị của m bằng Giải thích chi tiết giúp em với ạ
Top Bottom